Opname in het vergunningenregister

Vraag online aan

Voor oude, reeds lang bestaande gebouwen en constructies is het vaak moeilijk de vergunningstoestand te achterhalen. Om die reden voorziet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.2.14)  onder bepaalde voorwaarden in een vermoeden van vergunning. Hoewel voor deze constructies nooit een stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven, worden de constructies van rechtswege geacht te zijn vergund.

Procedure

Vul het formulier ‘Opname in het vergunningenregister’ in.

Staaf je aanvraag met bewijsstukken waaruit de oprichtingsdatum van de constructie(s) op te maken is. Het bewijsmiddel kan een kadastraal uittreksel zijn, kadastraal plan, mutaties van het kadaster, oude prentkaarten, opname in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, andere gedateerde foto’s (ook gezinsfoto’s), oude luchtfoto’s, bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of van aankoop goederen die refereren naar de oprichtingen, enz.

Aanvragen die niet de noodzakelijke gegevens bevatten kunnen met ongunstig gevolg worden afgehandeld.

Kostprijs

250 euro