Naar inhoud

Bekendmakingen

Op volgende website (raadpleegomgeving van gemeente Edegem) kan je de agenda's en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad, OCMW-raad het schepencollege, vast bureau en burgemeester van Edegem. 

Je kan een besluit op twee manieren zoeken: 

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken’ hierboven. Verschijnen er te veel resultaten?Je kan die filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

De verslagen van de politieraad en de besluitenlijsten kan je terugvinden via volgende websites:

verslagen politieraad
besluitenlijsten politieraad

De agenda's en notulen van de zoneraad van brandweerzone rand kan je terugvinden via volgende websites:

zoneraad brandweerzone rand

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Openbare onderzoeken ruimtelijke ordening en milieu

Als burger kan u tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken.
Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben.

Reglementen en verordeningen

Voor bepaalde evenementen of werken kan het gemeentebestuur of de politie beslissen om een deel van de openbare weg tijdelijk af te sluiten. 

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe reglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen via de raadpleegomgeving van gemeente Edegem vinden.

De reglementen en verordeningen, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Belasting en retributiereglementen

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe belasting- of retributiereglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen via de raadpleegomgeving van gemeente Edegem vinden.

Overzicht: