Naar inhoud

Bekendmakingen

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Openbare onderzoeken ruimtelijke ordening en milieu

Als burger kan u tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken.
Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben.

Reglementen en verordeningen

Voor bepaalde evenementen of werken kan het gemeentebestuur of de politie beslissen om een deel van de openbare weg tijdelijk af te sluiten. 

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe reglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen hier vinden.

De reglementen en verordeningen, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Belasting en retributiereglementen

Wanneer het gemeentebestuur nieuwe belasting- of retributiereglementen uitvaardigt of aanpassingen doorvoert aan bestaande, dan kan u de bekendmaking van deze nieuwe/aangepaste reglementen hier vinden.

Overzicht: