Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Het gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de percelen vast. Elk perceel heeft daarbij een bestemming, zoals woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied of natuurgebied. De bestemming bepaalt wat er op een perceel al dan niet mogelijk is. 

Nu worden er geen wijzigingen meer doorgevoerd in het gewestplan. De bestemming wordt vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Die RUP's heffen de gewestplanbestemming op. 

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de volgende jaren stuurt. Het structuurplan bepaalt de principes voor het verdere beleid rond ruimtelijke ordening. Het geeft onder andere aan waar er in de toekomst nog kan worden gebouwd. En waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven. Het GRS bevat teksten en kaarten. 

Tot nu toe maakten zowel het Vlaams Gewest, de provincie als de gemeente ruimtelijke structuurplannen op. Het GRS richt zich naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

In de toekomst zullen de ruimtelijke structuurplannen vervangen worden door ruimtelijke beleidsplannen, zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP‘s) of algemene of bijzondere plannen van aanleg (APA's of BPA's) worden opgemaakt voor een deel of voor delen van het grondgebied van het Vlaams Gewest, de provincie of de gemeente. De plannen bevatten concrete stedenbouwkundige voorschriften voor het betrokken deel van het grondgebied. De stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op de bestemming (bijvoorbeeld woon-, industrie of natuurgebied), de inrichting (bijvoorbeeld bouwhoogtes en materiaalgebruik) of het beheer (bijvoorbeeld onderhoud van beplanting).

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

  • een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is
  • de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemming, de inrichting of het beheer
  • een beeld van de feitelijke en juridische toestand