Naar inhoud

Raad voor gezin en kinderopvang

  • Voorzitter: Sonja De Backere, Strijdersstraat 61, 2650 Edegem, tel. 03 336 69 57 
  • Secretaris: Elfi Hirsch, diensthoofd kinderopvang & jeugddienst, tel. 03 289 26 50

De gezinsraad en het lokaal overleg kinderopvang werden samengevoegd tot één adviesraad. De erg verwante thema’s kunnen dan voortaan constructief op één forum besproken worden. Gezamenlijke adviezen worden zo geconcretiseerd en doelgerichter uitgewerkt. De slagkracht over thema’s met betrekking tot gezin en kinderen neemt toe. Belangrijk pluspunt is de integratie van zowel professionelen (directies scholen, kinderopvanginitiatieven …) als van gebruikers (ouders, gezinsverenigingen, …) waardoor aanbod en gebruiker samen tot gemeenschappelijke en gedragen acties kunnen komen. 

Hiertoe werden de statuten van beide adviesraden bijééngelegd. Er waren ook een aantal voorbereidende vergaderingen met de leden van de gezinsraad en het lokaal overleg kinderopvang. Unaniem werd besloten om gezamenlijk verder te gaan. Na diverse besprekingen werden er gezamenlijke statuten geformuleerd.  

De door het gemeentebestuur opgestarte raad voor gezin en kinderopvang:

  • behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks de gezinnen en kinderen aanbelangen;
  • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad;
  • kan op vraag of op eigen initiatief advies verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en/of aan de gemeenteraad over gemeentelijke thema’s die rechtstreeks of onrechtstreeks gezinnen en kinderen raken of aanbelangen;
  • kan hiertoe ondermeer initiatieven voorstellen om de bevolking te beluisteren en te sensibiliseren, inspraak te organiseren en informatie te verspreiden.

 

 

De door het gemeentebestuur opgestarte raad voor gezin en kinderopvang heeft op het gebied van lokaal beleid kinderopvang enkele, wettelijk vastgelegde, bijzondere opdrachten:

  • het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
  • het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. 
Agenda & Notulen

Gerelateerde onderwerpen

Aanverwante thema's