Verkooprecht op de gezinswoning (vanaf 1 januari 2020)

Inhoud

Op 1 juni 2018 werden de registratierechten grondig hervormd en moest er bij de aankoop van een gezinswoning nog slechts 7 procent verkooprechten worden betaald. Bij deze hervorming werden de abattementen (gewoon abattement, bij-abattement en renovatie-abattement) en het klein beschrijf afgeschaft.

Vanaf 1 januari 2020 moet er bij de aankoop van de gezinswoning nog 6 procent verkooprechten worden betaald. Deze verlaging compenseert het afschaffen van de woonbonus.

Voorwaarden

Het nieuwe gunsttarief en de bijkomende verminderingen zijn van toepassing op gezinswoningen waarvan de verkoopovereenkomst sinds 1 januari 2020 werd gesloten.

Gunsttarief van 6 procent voor de aankoop van de enige gezinswoning

U moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 6 procent:

 • De aankoop moet gebeuren door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
  Het is evenwel niet vereist dat alle kopers, natuurlijke personen, de vermindering vragen. Het tarief van 6% kan worden gesplitst (bijvoorbeeld A en B kopen samen de hele volle eigendom, maar A heeft al een appartement, B niet; B kan de vermindering vragen).
 • Het moet gaan om de aankoop van de enige gezinswoning:
  • De aankoop moet een woning betreffen. Dat betekent dat het gunsttarief van 6 procent nooit van toepassing kan zijn op bouwgrond. Een verkoop van een appartement in oprichting onder toepassing van de Btw en registratiebelasting op de grond wordt niet beschouwd als de aankoop van een woning (u betaalt alleen op de grond registratiebelasting).
  • De koper of kopers mogen afzonderlijk of samen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.
 • Het moet gaan over een zuivere aankoop, m.a.w. er wordt een echte prijs betaald voor de woning.
 • De koper moet zich binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
 • De koper er moet er minstens 1 dag zijn domicilie behouden.

Als u (alleen of samen met de andere kopers) al één of meerdere woningen en/of bouwgronden in uw bezit hebt (volle eigendom), dan kunt u toch de nieuwe woning aankopen met onmiddellijke toepassing van het gunsttarief van 6%, mits u het verhinderend goed of al de verhinderende goederen volledig en bij oorzakelijk verband verkoopt binnen het jaar (alles moet verkocht worden binnen het jaar).

Als u een onroerend goed met verschillende woongelegenheden (appartementsblok) koopt, dan geldt het tarief van 6 procent enkel voor de woongelegenheid die u zelf bewoont.

Als u twee woningen tegelijk aankoopt om die om te bouwen tot één woning, dan moet u kiezen voor welke woning u het tarief van 6 procent wenst te genieten. Het tarief van 6 procent kan nooit voor beide woningen genoten worden.

Voor een tweede verblijf, een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed betaalt u 10 procent verkooprechten.

U kunt via een verzoekschrift van de notaris het gunsttarief nog aanvragen bij wijze van teruggave/ontheffing en dit binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting opeisbaar is geworden.

Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie van de gezinswoning

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een aanvullend verlaagd tarief van 5 procent toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt. Er gelden dezelfde voorwaarden als enige en eigen woning (6%), maar inschrijving te nemen binnen de vijf jaar na datum aankoop op het adres van het aangekocht onroerend goed.

Binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op een ingrijpende energetische renovatie. Teruggave is mogelijk binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar, indien het niet werd gevraagd in de aankoopakte of het verhinderd goed(eren) werd(en) verkocht binnen het jaar.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden bij energetische renovatie van de gezinswoning.

Bijkomende vermindering voor een bescheiden gezinswoning

Bovenop het gunsttarief van 6 procent kunnen de kopers van woningen waarbij de totaal overeengekomen waarde van de woning én de aanhorigheden (bijvoorbeeld garage, perceel tuin …) bepaald wordt op 200.000 euro (of 220.000 euro in de kernsteden…) een eenmalige rechtenvermindering genieten.

Sancties bij het niet voldoen aan de voorwaarden

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:

 • Moet u de 4 procent aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
 • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Kostprijs

Kost

Het gunsttarief bij de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt 6 procent.

Het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de gezinswoning bedraagt 5 procent.

De bijkomende vermindering voor een bescheiden gezinswoning bedraagt 5.600 euro voor woningen onderworpen aan het tarief van 6 procent of 4.800 euro voor woningen onderworpen aan het tarief van 5 procent bij een ingrijpende energetische renovatie. Indien er meerdere kopers zijn wordt dit verdeeld tussen hen, rekening houdend met de fractie dat ze aankopen (bijvoorbeeld 2 kopers van een woning en garage met belastbare grondslag 180.000 euro; verhouding 1/3 – 2/3; verdeling rechtenvermindering 1.866,67 - 3.733,33, gesteld dat ze beiden de vermindering van enige en eigen woning vragen).

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer informatie over de wijzigingen van het verkooprecht.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu telefonisch bereikbaar

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.