Proclaimer

Gebruiksvoorwaarden www.edegem.be 

1. Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur Edegem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop (teksten, afbeeldingen en structuren). De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Het lokaal bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het lokaal bestuur Edegem noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. Het logo is gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd onder het nummer D0090407.

De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Edegem en LCP N.V..

Als je materiaal wenst te gebruiken, dien je contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat linken naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lokaal bestuur Edegem controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze linken impliceert niet dat het lokaal bestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren, noch betekent dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het lokaal bestuur Edegem aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het lokaal bestuur Edegem verwijst.

Indien je linken van op jouw eigen website naar de website van Edegem wilt creëren, vragen wij vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Edegem: communicatie@edegem.be

4. Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Daarmee houden we bezoekersstatistieken bij. De bijgehouden gegevens zijn steeds anoniem. Je kan cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen. Lees ook ons cookiebeleid: www.edegem.be/cookies

Lees ook onze privacyverklaring www.edegem.be/privacy