Naar inhoud

Verkavelingsvergunning

Wie plannen heeft om een grond in meerdere kavels op te splitsen om te verkopen als bouwgrond, heeft een verkavelingsvergunning nodig.

Zonder een verkavelingsvergunning kan een nieuw perceel niet als bouwgrond worden verkocht. De verkavelingsvergunning geeft aan de koper de zekerheid dat ze op die grond een woning mogen oprichten.

Meebrengen

Bij een nieuwe verkavelingsaanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

 • een behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • het eigendomsattest waaruit blijkt dat je als aanvrager eigenaar bent van de grond(en);
 • indien je niet de eigenaar bent: een schriftelijke volmacht ondertekend door de eigenaar;
 • een motivatienota;
 • stedenbouwkundige voorschriften in tabelvorm, met in de linkerkolom een toelichting per voorschrift en in de rechterkolom de bindende bepalingen;
 • een liggingsplan (schaal 1/25000 of groter);
 • het kadasterplan;
 • een omgevingsplan met voorstelling van de bestaande toestand (schaal 1/500, 1/1000 of 1/2500);
 • een omgevingsplan met voorstelling van de nieuwe toestand (schaal 1/500, 1/1000 of 1/2500);
 • een verkavelingsplan (schaal 1/500, 1/1000, 1/2500) met nodige gegevens: grenzen ten verkavelen grond(en), toegangswegen (tracé, breedte, aard wegverharding), rooilijnplannen, breedte, diepte en oppervlakte van percelen, schaal, noordpijl, nummering loten, afstanden (bouwlijn tov rooilijn, bouwzone tov perceelsgrenzen, bouwdiepte, bouwbreedte...), zone te kappen bomen, zone te behouden bomen, nuttige gegevens (waterleiding, riolering, elektriciteitspalen, halten openbaar vervoer, ....) + digitaal;
 • boscompensatievoorstel (bij ontbossing);
 • foto's.

Kosten

Er worden dossierkosten aangerekend voor het afgeven van de verkavelingsvergunning. In geval van weigering van je dossier, krijg je de kosten terugbetaald.

 • voor een verkaveling of woningproject waar geen wijziging of opmaak van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is: 390 euro per woongelegenheid;
 • voor een verkaveling of woningproject waar een wijziging of opmaak van een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is: 650 euro per woongelegenheid;

Daarnaast betaal je ook een waarborg die bepaald wordt bij de lasten van de verkavelingsvergunning.

Voor een verkavelingswijziging (zonder dat er extra loten worden bij gecreëerd): 130 euro
Het tarief voor een verkavelingsverzaking bedraagt: 130 euro
Een attest voor verkavelingsakte: 130 euro

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

Iedereen (Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die een vergunning wil aanvragen voor het verdelen van gronden op het grondgebied van Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na maximum 150 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's