Naar inhoud

Verkavelingswijziging

Met een verkavelingswijziging geeft de gemeente aan de eigenaar de toelating de plannen en/of de bouwvoorschriften van een of meerdere kavels in een bestaande verkaveling te wijzigen.

De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt. Een voorbeeld: stel dat de verkaveling uit drie kavels bestaat en enkel de eigenaars van kavel 1 en 3 vragen een verkavelingswijziging aan, dan blijft de oorspronkelijke verkaveling gelden voor kavel 2.

Concreet kan het gaan om volgende werken:
 • wijzigen van de configuratie van een volledige verkaveling of een lot uit de verkaveling. Dit wil zeggen dat je, mits aan een aantal voorwaarden te voldoen, kan vragen om de perceelgrenzen te verleggen zodat de loten anders worden ingedeeld.
 • wijzigen van de zones van een verkaveling of een lot uit de verkaveling (zone voor hoofdbouw, zone voor tuinen en koeren,....);
 • wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften van een verkaveling of een lot uit de verkaveling;
 • verlengen of verplaatsen van wegen.
Alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben, stuur je aangetekend een afschrift van je aanvraag.

Het gemeentebestuur moet de wijziging van de verkavelingsvergunning weigeren als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar zouden indienen.

Je aanvraag moet vaak ook aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Dit openbaar onderzoek komt bovenop de raadpleging van de andere eigenaars in de verkaveling.

Meebrengen

Je dossier dient te bestaan uit volgende documenten:
 • een behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • het eigendomsattest waaruit blijkt dat je als aanvrager eigenaar bent van de grond(en);
 • indien je niet de eigenaar bent: een schriftelijke volmacht ondertekend door de eigenaar;
 • een motivatienota;
 • stedenbouwkundige voorschriften in tabelvorm, met in de linkerkolom een toelichting per voorschrift en in de rechterkolom de bindende bepalingen;
 • een liggingsplan (schaal 1/25000 of groter);
 • het kadasterplan;
 • een omgevingsplan met voorstelling van de bestaande toestand (schaal 1/500, 1/1000 of 1/2500);
 • een omgevingsplan met voorstelling van de nieuwe toestand (schaal 1/500, 1/1000 of 1/2500);
 • een verkavelingsplan (schaal 1/500, 1/1000, 1/2500) met nodige gegevens: grenzen ten verkavelen grond(en), toegangswegen (tracé, breedte, aard wegverharding), rooilijnplannen, breedte, diepte en oppervlakte van percelen, schaal, noordpijl, nummering loten, afstanden (bouwlijn tov rooilijn, bouwzone tov perceelsgrenzen, bouwdiepte, bouwbreedte...), zone te kappen bomen, zone te behouden bomen, nuttige gegevens (waterleiding, riolering, elektriciteitspalen, halten openbaar vervoer, ....) + digitaal;
 • boscompensatievoorstel (bij ontbossing);
 • foto's;
 • een duidelijke omschrijving en motivering van de gevraagde wijziging(en) - eventueel verduidelijkt met een schetsontwerp;
 • ofwel een schriftelijk akkoord van de eigenaars van de overige kavels via een lijst  met omschrijving wijziging, naam + adres eigenaars - respectievelijk lotnr. - handtekening (min. 3/4 dient akkoord te zijn);
 • ofwel afschrift postbewijs en aantekende brief aan de overige eigenaars (duidelijke omschrijving wijziging - 30 dagen tijd om bezwaar in te dienen bij de stad).
Indien er adviezen moeten aan andere overheden of diensten (bv. het Vlaams gewest wanneer je langs een gewestweg woont), worden aangevraagd, moet je extra plannen indienen (1 per gevraagd advies). Informeer je hierover aan het loket van het gemeentehuis.

Kosten

De kosten voor het afgeven van een stedenbouwkundig vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling bedragen 100 euro. Je ontvangt hiervan binnen de 14 dagen na afgifte van je dossier een factuur.

In geval van weigering van je dossier, krijg je de 100 euro terugbetaald.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

De eigenaar van een kavel of een groep van eigenaars van verschillende kavels, gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na maximum 150 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Extra informatie

Wanneer de gemeente je verkavelingswijziging aflevert, vraag je vervolgens een stedenbouwkundige vergunning aan.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's