Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning voor technische werken

Met een stedenbouwkundige vergunning geeft het gemeentebestuur toelating om een constructie te bouwen, te verbouwen, te herbouwen of af te breken.

Bepaalde werken (voor zover het geen gebouwen betreft) kan het gemeentebestuur vergunnen als ‘technische werken’.

Technische werken zijn bijvoorbeeld:
 • het aanleggen of wijzigen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen en andere verhardingen, niet bij woongebouwen;
 • het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten;
 • de werken ten behoeve van het vervoer;
 • het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen;
 • installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations;
 • het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, ...;
 • het bouwen van masten en antennes;
 • de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken - de werken ten behoeve van de waterproductie
 • het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 • de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of -verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, ...;
 • het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, ...;
De volledige lijst van ‘technische werken’, kan je raadplegen op http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13826

Meebrengen

Volgende documenten zijn vereist, je kan hiervoor de aanstiplijst volgen:
 • vergunningsaanvraagformulier, in viervoud
 • beschrijvende nota (het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken), in viervoud
 • tekeningen van de geplande werken, in zesvoud
  • een liggingsplan
  • een inplantingsplan
  • minstens één terreinprofiel
  • tekeningen van de geplande werken of handelingen op een grotere schaal (1/50 of 1/100)
   • Plattegronden
   • Buitenaanzichten van eventueel voorkomende bovengrondse constructies
   • Minstens één doorsnede
  • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein, in viervoud
  • milieueffectenrapport, in viervoud
  • passende beoordeling
  • mobiliteitsstudie, in viervoud

* deze documenten zijn enkel nodig onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vindt u terug op de aanstiplijst.

Indien er adviezen moeten aan andere overheden of diensten (bv. het Vlaams gewest wanneer je langs een gewestweg woont), worden aangevraagd, moet je extra plannen indienen (1 per gevraagd advies). Informeer je hierover aan het loket van het gemeentehuis.

Kosten

De kosten voor het afgeven van een stedenbouwkundig vergunning voor technische werken bedragen 75 euro. Je ontvangt hiervan binnen de 14 dagen na afgifte van je dossier een factuur.

In geval van weigering van je dossier, krijg je de 75 euro terugbetaald.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

Iedereen( Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die werken plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.
Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend. Na maximum 105 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Extra informatie

aanvraagformulier en aanstiplijst technische werken:
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13826

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's