Naar inhoud

Stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Met een stedenbouwkundige vergunning geeft het gemeentebestuur toelating om een constructie te bouwen, te verbouwen, te herbouwen of af te breken.

Een aantal kleine werken en handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is zonder de medewerking van de architect, kan je aanvragen met een eenvoudige dossiersamenstelling.

Voor particulieren zijn dit enkele vaak voorkomende werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat:

 • Verbouwingen binnen een gebouw (indien geen wijziging van gebruik, geen wijziging van het aantal woongelegenheden en geen wijziging van architectonisch karakter)
 • Werken aan buitenvlakken van een gebouw (vb. aanbrengen, wijzigen, dichtmaken van raam- en deuropeningen, aanbrengen van gevelsteen, dakvlakvensters of dakuitbouwen over maximum 1/10 van de dakoppervlakte. Zelfde voorwaarden als hierboven)
 • Kleine bijgebouwtjes (dierenhok, tuinhuisje, bergplaats, garage, carport, serre, veranda, overdekt terras; max. 30 m², max. kroonlijsthoogte van maximum 3 m en nokhoogte van maximum 4,50 m. Ga zeker na of er wel een vergunning nodig is voor deze werken, zie hierboven
 • Voor aanhorigheden bij een woning (antenne van max. 4 m boven dak, verhardingen, tennisvelden, zwembad van max. 150 m²)
 • Afsluitingen (in baksteen of niet in betonplaten of betonblokken, max. hoogte: 2,6 m).

De volledige lijst van werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling voldoende is, kan je raadplegen op http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13769

Meebrengen

In viervoud:

 • Het ingevuld aanvraagformulier ‘Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat’
 • Minstens 3 kleurenfoto’s
 • Het ingevulde statistisch formulier

In zesvoud:

 • Tekeningen van de geplande werken
 • Inplantingsplan (schaal 1/1000 of groter) met daarop minstens:
  • schaal en noordpijl
  • de weg waaraan het goed paalt met vermelding van de naam van de weg
  • de belangrijkste afmetingen van het goed zelf
  • het bovenaanzicht van de geplande werken met vermelding van de belangrijkste afmetingen en afstanden tot de perceelsgrenzen en met aanduiding van de bestaande of te slopen of te verwijderen bebouwing, constructies, hoogstammige bomen of verharding
  • de aanduiding van de opnamepunten en kijkrichting van de foto’s
  • als ze voorkomen: de weergave of vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden
 • Indien het geen slopingsaanvraag betreft: tekeningen op grotere schaal van de geplande werken (schaal 1/100 of groter) met daarop minstens:
  • de gebruikte schaal
  • de plattegronden van de geplande werken met vermelding van de belangrijkste afmetingen
  • de gevelaanzichten met vermelding van de belangrijkste hoogtematen en de te gebruiken materialen en indien hij voorkomt: de aanzet van de gevelaanzichten van bebouwing waar tegenaan wordt gebouwd, weer te geven tot op minstens 2 meter met vermelding van de gebruikte uitwendige materialen van die bebouwing
  • de vermelding welke werken, handelingen of wiizigingen eventueel werden uitgevoerd, verricht of voortgezet zonder vergunning en voor welke van die werken, handelingen of wijzigingen een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd.

Indien er adviezen moeten aan andere overheden of diensten (bv. het Vlaams gewest wanneer je langs een gewestweg woont), worden aangevraagd, moet je extra plannen indienen (1 per gevraagd advies). Informeer je hierover aan het loket van het gemeentehuis.

Kosten

De dossierkosten bedragen 65 euro. Je ontvangt hiervan binnen de 14 dagen na afgifte van je dossier een factuur.

In een aantal gevallen betaal je ook een waarborg voor eventuele schade aan het openbaar domein. Wanneer na beëindiging van de werken geen schade werd toegebracht aan het openbaar domein, krijg je deze waarborg terug. De waarborgkosten voor nieuwbouw en verbouwing bedragen
40 euro per lopende meter perceelbreedte.

Waar?

Je kan je dossier tegen ontvangstbewijs afgeven aan de publieksbalie van het gemeentehuis of je kan het aangetekend opsturen naar gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

Wie

Iedereen( Edegemnaars, niet-Edegemnaars, bedrijven, particulieren,…) die werken plant op het grondgebied Edegem.

Wat ontvang je?

Wanneer je het dossier afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis, ontvang je onmiddellijk een ontvangstbewijs.

Binnen een termijn van orde van 14 dagen ontvang je een ontvankelijkheidsbewijs, een bewijs dat je dossier volledig is, en een factuur waarbij de dossierkosten worden aangerekend en een borg wordt gevraagd.

Na maximum 105 dagen krijg je een uitspraak over de beslissing.

Extra informatie

aanvraagformulier en aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling:
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13826

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's