Naar inhoud

Erkenning van een kind

Een kind erkennen is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (haar) en het kind bestaat.

Volgens het Belgische recht kan de vader/meemoeder, als de ouders niet getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de biologische moeder erkennen. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven. Als de vader/meemoeder een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.

Als de vader/meemoeder het kind voor de geboorte erkent, zijn er enkele voordelen:

 • De vader/meemoeder kan de geboorte alleen aangeven.
 • De vader/meemoeder kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen.
 • Het kindje kan de familienaam van de vader/meemoeder krijgen (volgens modaliteiten nieuwe naamwetgeving). Dit is ook mogelijk indien de erkenning tijdens de geboorteaangifte gebeurt.

Als de erkenning na de geboorteaangifte gebeurt, dan kun je binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader/meemoeder te geven.

Wetgeving

Wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijke Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenningen en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning.

Afhandeling

Vanaf april 2018 wijzigt de reglementering m.b.t. de erkenningen.  Vanaf dan verloopt de erkenning in een aantal fasen. Dit geeft de Ambtenaar van Burgerlijke stand de mogelijkheid om een onderzoek naar schijnerkenning te voeren alvorens de erkenning te akteren.

 • fase 1: aangifte van erkenning (indien alle documenten aanwezig + OK zijn)
 • fase 2: erkenning (deze kan uitgesteld worden met max. 5 maanden indien er indicaties van een schijnerkenning zijn).

Wij raden daarom iedereen aan om de erkenning van een kindje in orde te brengen ruim voor de geplande geboortedatum! 

Enkel in geval zowel moeder als erkenner Belg zijn en in België zijn geboren (alle noodzakelijke documenten zijn dan in België opvraagbaar), kan de aangifte van erkenning, gevolgd door de erkenning in de geboorte akte onmiddellijk gebeuren. In alle andere gevallen kunnen wij enkel een geboorte akte met moederlijke afstamming opmaken.

Meebrengen

Bewijsstukken voor te leggen door erkenner en moeder (Opgelet: alle in België beschikbare stukken worden door de gemeente zelf opgevraagd).

 • afschrift van de geboorte akte van erkenner én moeder
 • identiteitsbewijs
 • nationaliteitsbewijs
 • bewijs van inschrijving of actuele verblijfplaats
 • bewijs van ongehuwde staat: erkenner heeft dit enkel nodig indien het toepasselijk recht bepaald dat een gehuwd persoon geen kind kan erkenning bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e)
 • bewijs van ontbinding/nietigverklaring van vorig(e) huwelijk(en)
 • toestemming (authentieke akte): enkel nodig indien de moeder niet aanwezig kan zijn bij de effectieve erkenning
 • attest van arts/vroedvrouw dat zwangerschap bevestigt en de vermoedelijke bevallingsdatum aangeeft
 • bewijs van wetgeving: indien we er niet in slagen het toe te passen recht te bepalen

Na de geboorte bijkomend:

 • een recent afschrift van de geboorteakte van het kind
 • Vanaf dat het kind 12 jaar is, moet het ook aanwezig zijn en mee tekenen
 • Vanaf dat het kind 18 jaar is, kan de familienaam van het kind niet meer gewijzigd worden door erkenning en is toestemming van het kind vereist

Kosten

Gratis

Waar?

Aan de publieksbalie van het gemeentehuis.

Het kind kan erkend worden in de woonstgemeente van moeder of erkenner of, in geval het kind al geboren is, in de geboortegemeente.

Wanneer

Een kind erkennen kun je doen:

 • voor de geboorte, vanaf de conceptie met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf (in een beperkt aantal gevallen - we raden dit af!)
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Een overleden kind kan maximaal tot één jaar na zijn overlijden worden erkend.
Een gehuwde vrouw kan haar kind niet voor de geboorte laten erkennen door een andere man dan haar echtgenoot.

Wie

Elk kind dat geboren is of zal worden.

Wat ontvang je?

Indien alle documenten aanwezig zijn maar we ze nog moeten controleren, ontvangt u een ontvangstbewijs. 1 maand na het ontvangstbewijs moet de aangifte van erkenning worden opgesteld.

Indien alle documenten aanwezig zijn en in orde en er zijn geen indicaties die wijzen op een schijnerkenning: we maken de aangifte van erkenning op + de erkenning: u krijgt een afschrift van de akte van erkenning mee.

Indien alle documenten aanwezig zijn en in orde maar er zijn indicaties van een schijnerkenning: we maken de aangifte van erkenning op. U wordt via een  aangetekende brief verwittigd dat de effectieve erkenning wordt uitgesteld.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933

 

Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

 • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
 • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
 • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

 

Aanverwante thema's