Naar inhoud

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Edegem heeft een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan!!


Op 8 december 2005 heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) definitief goedgekeurd!

Een belangrijke stap voorwaarts


Om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen- volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening- moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden en beschikken over: 
·        een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
·        een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, 
·        een conform verklaard plannenregister, 
·        een vastgesteld vergunningenregister,
·        een register van de onbebouwde percelen.

 

De eerste 2 voorwaarden zijn dus vervuld en onze dienst ruimtelijke ordening zet zijn beste beentje voor om ook het plannen- en vergunningenregister en register van onbebouwde percelen verder in orde te brengen.
De realiteit heeft uitgewezen dat het een moeilijke taak is, die veel tijd en werk vraagt.
De minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen heeft dan ook beslist dat de 308 gemeenten tijd krijgen tot 1 mei 2007 om de 5 voorwaarden te vervullen.

Toekomstvisie


We zijn als gemeente fier op ons structuurplan.
Het geeft een toekomstvisie weer voor onze schaarse ruimte.
Edegem is één van de drie meest dichtbevolkte gemeenten van Vlaanderen. Verstandig omspringen met ruimte is dus een absolute must.

Het structuurplan


In oktober 2002 startte Edegem het proces van structuurplanning op.
Een gespecialiseerd studiebureau Iris consulting, leidde alles in goede banen en door overleg met alle sectoren en hogere overheden kreeg de gewenste ruimtelijke structuur van Edegem vorm. 
Zes doelstellingen geven een duidelijke visie weer:

 

·      Edegem wil zijn residentieel en dorps karakter behouden

·      Edegem tracht de verstedelijking tegen te gaan

·      Edegem stelt alles in het werk om de verkeersleefbaarheid te verbeteren

·      Edegem zoekt naar betaalbare woningen door het aanboren van nieuwe woonkernen

·      Edegem maakt werk van fraaie straten, pleinen en parken

·      Edegem koestert het groen en richt het op een ecologisch verantwoorde manier in


Het structuurplan onderscheidt 2 deelruimten:
- het landschapspark;
- de Edegemse fragmenten.

Het landschapspark


Deze eerste deelruimte bestaat uit het gebied ten westen van de E19 en het gebied rond de Edegemse Beek.
Het is een open gebied waar in de toekomst alles zal draaien rond recreatie, natuur en landbouw.
Deze zone is een ideale locatie voor het toekomstige Stadsrandbos.  

De Edegemse fragmenten


De tweede deelruimte, de Edegemse fragmenten, omvat de rest van het grondgebied.
Het wonen staat hier centraal.
Ontwikkelingen die de kwaliteit van de woonomgeving aantasten zijn dus niet gewenst. Een versterking van de handels- en dienstenkern in het centrum daarentegen wél…

Geen woorden maar daden!


In de bindende bepalingen beschrijft de gemeente waartoe zij zich de komende vijf jaar engageert.

Zo zal de site van het voormalig GIB distributiecentrum prioritair ontwikkeld worden. De afbraak is zo goed als rond en de besprekingen voor de toekomstige invulling lopen volop.

Verder zal er werk gemaakt worden van een ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg RUP, voor Molenveld en Hazeschrans.

Nu we een structuurplan hebben, zullen er geen bijzondere plannen van aanleg of BPA’s meer opgemaakt worden, maar ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s. Deze bestemmingsplannen brengen het structuurplan tot ‘uitvoering’. De bestaande BPA’s blijven uiteraard gelden, bij herziening zullen ook zij van naam veranderen.

Met dit structuurplan heeft het gemeentebestuur onze kostbare ruimte veilig gesteld naar de toekomst!


Meer info?


Voor verdere vragen kan je terecht bij onze dienst ruimtelijke ordening, Gemeenteplein 1,
tel: 03 289 26 50.
Je kan ook mailen naar ruimtelijkeordening@edegem.be of het hele document downloaden.

Edegemnaars die tijdens het openbaar onderzoek bezwaar hebben ingediend, zullen persoonlijk aangeschreven worden.

 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK