Naar inhoud

Taxivergunning en vergunning voor verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur

Nieuwe reglementering voor taxi's en verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur

Sinds 1 juni 2004 is in het Vlaamse gewest een nieuwe reglementering voor de uitbating van taxi's en verhuurvoertuigen met bestuurder van kracht.  In dit nieuwe decreet worden de voorwaarden omschreven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze sector te verzekeren.  Het nieuwe wettelijke kader moet de Vlaamse gemeenten en steden helpen om op hun grondgebied betrouwbare taxiondernemingen te laten werken die met veilige voertuigen de klanten vervoeren tegen aanvaardbare prijzen.  Ook in Edegem heeft het gemeentebestuur de bestaande reglementering in die zin aangepast.

Taxidiensten

Taxidiensten hebben nu voortaan de mogelijkheid om naast hun gebruikelijke wagenpark, ook andere (kleinere) soorten 2-, 3- of 4-wielige motorvoertuigen in te zetten.

Het aantal vergunde voertuigen per Vlaamse gemeente of stad is beperkt tot 1 per 1 000 inwoners.  Voor Edegem komt dit dus neer op maximum 24 taxi's die vergund kunnen worden.
Ieder vergund voertuig is op de achterruit en op de achterkant van de passagierszetel vooraan te herkennen aan een geplastificeerde kaart, opgemaakt door het gemeentebestuur. Op de vergunningskaart staan o.a. naam van de exploitant, adres, duur van de vergunning, identificatie van de taxi, merk voertuig, type, kleur, chassisnummer en immatriculatienummer.  Taxi's met een standplaats op de openbare weg zijn te herkennen aan de oranje vergunningskaart.  De kaart van voertuigen zonder standplaats is licht oranje.

Vanaf 1 janari 2005 moet elk voertuig uitgerust zijn met en printer en moet de chauffeur en vervoerbewijs in onuitwisbare inkt afleveren aan de klant.  Taxichauffeurs die nog niet over een printer beschikken moeten in afwachting hanfgeschreven vervoerbewijzen gebruiken.

Ook het gebruik van een digitale taxameter wordt verplicht.  Momenteel zijn deze toestellen echter nog niet gehomologeerd zodat er een overgangsbepaling is voorzien tot 19 september 2008. Tot die datum mogen taxichauffeurs dus nog hun huidige taxameters gebruiken.

In overleg met de sector heeft het gemeentebestuur geopteerd voor volgende tarieven:


Verhuurdiensten

Ook het verhuren van voertuigen met chauffeur is voortaan vergunningsplichtig. Het gaat hier o.a. om voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen voor huwelijk of begrafenis. Maar ook bedrijven, reisbureaus, mutualiteiten enz. die een kaderovereenkomst afsluiten om klanten, bezoekers of leden te vervoeren vallen onder deze reglementering. Het aantal af te leveren vergunningen binnen een gemeente is in dit geval echter onbeperkt. De vergunning vermeldt het aantal toegelaten voertuigen en is zoals bij de taxi's in principe 5 jaar geldig.
De eerste maal dat de vergunning aan een verhuurdienst wordt afgeleverd is ze echter slechts voor 1 jaar geldig. De personen die een dergelijke dienst exploiteren moeten zelf binnen de 6 maanden na het in werking treden van het Besluit hun dienst kenbaar maken en een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Ieder toegelaten voertuig krijgt een geplastificeerde kaart die in de wagen moet bewaard worden. De voertuigen moeten ook voorzien zijn van een discreet herkenningsteken, eveneens te verkrijgen, eveneens verkrijgbaar bij het gemeentebestuur.

De ritten moeten op voorhand worden afgesproken met de klant en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Het voertuig moet ten minste 3 uur ter beschikking staan van de klant. Elke verhuring moet ingeschreven worden in een register met vermelding van datum en uur bestelling, voorwerp contract en prijs.

Het basistarief voor verhuurbedrijven met maatschappelijke zetel in Edegem is vastgelegd op .. EUR voor de eerste drie uur, inbegrepen   km.  Het extra tarief bedraagt  EUR per uur en    EUR per km.

Praktisch

Secretariaat

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's