Naar inhoud

Milieuvergunningen en -meldingen

Wat?


Voor inrichtingen die hinderlijk kunnen zijn voor mens en leefmilieu, moet je een milieuvergunning aanvragen.
De procedure verloopt vervolgens via het VLAREM, het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. Dat brengt alle vergunningen met betrekking tot het milieu – lozingsvergunning, exploitatievergunning en afvalvergunning – samen in één milieuvergunning die bovendien wordt gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning.
Naargelang de soort activiteit, drijfkracht en mogelijke milieuhinder bestaan er drie klassen.
Klasse 3 is ‘meldingsplichtig’ en van toepassing op minder belastende activiteiten.
Klasse 2 en 1 zijn ‘vergunningsplichtig’.

 

Wetgeving

ALGEMEEN

Sinds 1 september 1991 is het Decreet op de milieuvergunning in werking getreden. Dit betekent dat er sindsdien nieuwe voorschriften gelden en dat je nieuwe procedures moet volgen. Terwijl je vroeger verschillende vergunningen moest aanvragen (exploitatie- en lozingsvergunning, vergunning voor verwerkingsinstallaties van afval) bij verschillende instanties, is vanaf 1 september 1991 één vergunning voldoende: de milieuvergunning. Sinds 1 mei 1999 werd ook de vergunning voor het winnen van grondwater in de milieuvergunning geïncorporeerd. Je hoeft slechts één dossier in te dienen bij één instantie: een belangrijke vereenvoudiging op administratief vlak!

WANNEER IS EEN MILIEUVERGUNNING VEREIST?

Vanuit de overheid is er een vergunning vereist voor fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties en toestellen die nieuw worden opgericht, gebruikt en veranderd worden (uitgebreid, gewijzigd of toegevoegd) en waarvan het bestaan, het in bedrijf nemen of het in werking stellen hinderlijk kan zijn voor de mens en voor het leefmilieu. Dit geldt ook voor het lozen van afvalwater, het lozen van gevaarlijke stoffen in grondwater, het winnen van grondwater, het kunstmatig aanvullen van grondwater en het opslaan van afvalstoffen. Ook de exploitant van een inrichting voor het verwijderen van afvalstoffen moet een vergunning aanvragen.

Al de inrichtingen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd heeft de wetgever opgenomen in een lijst. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten, worden deze inrichtingen in drie klassen ingedeeld: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

Meer toelichting over de milieuwetgeving kan je vinden op de volgende site:

www.lne.be

 

Afhandeling

Hoe aanvragen?


Om een vergunning aan te vragen voor een hinderlijke inrichting ingedeeld onder klasse 1 of klasse 2 kan je een milieuvergunningsaanvraagformulier bekomen op de dienst ruimtelijke ordening en milieu of downloaden van de ondervermelde site.

Voor een hinderlijke inrichting klasse 3 volstaat het een meldingsformulier in te dienen. Ook deze formulieren kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening en milieu of zijn te downloaden van de vermelde site.

Het downloaden van de formulieren


Voor de volgende aanvraagformulieren:
- Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 en 2 en de toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning
- Mededeling van kleine verandering of melding klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting klasse 1 of 2
- Melding hinderlijke inrichting klasse 3 of verandering van een inrichting van louter klasse 3
- Melding overname van een inrichting door een andere exploitant
kan je terecht op www.lne.be

Meldingsformulier bedrijfsafvalstoffen:  www.ovam.be

Heffing op afvalwater: www.vmm.be

Grondwaterheffing: www.heffingen.be

Aanstelling milieucoördinator: www.lne.be 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's