Omgevingsvergunning

Vraag online aan  Maak een afspraak

Je surft met je elektronische identiteitskaart naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse Overheid. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen. In een filmpje op de site wordt stap voor stap uitgelegd hoe je digitaal jouw aanvraag indient.

Lokaal bestuur Edegem wil digitaal werken zoveel mogelijk stimuleren, maar het blijft nog altijd mogelijk om je aanvraag op papier in te dienen. Een medewerker zal dan samen met jou de aanvraag via het omgevingsloket indienen. Hiervoor betaal je wel een verhoogde dossierkost.

Als je je aanmeldt met een analoog dossier, gelieve dan zeker volgende zaken mee te brengen naar je afspraak:

 • het dossier: de formulieren volgens de juiste procedure en aanstiplijst
 • identiteitskaart en pin-code van de aanvrager(s)
 • ondernemingsnummer als het een dossier is voor een bedrijf

Inhoud

Als u in Vlaanderen werken uitvoert aan en rond gebouwen of een onderneming wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Procedure

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).
 • Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten

 • Vlaamse projecten en projecten over 2 of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over 2 of meer gemeenten
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Vlaamse en provinciale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

De lokale dossiers voor

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

moeten via het online Omgevingsloket worden ingediend.

Andere dossiertypes mogen nog op papier worden ingediend. Ook lokale projecten in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

Opgelet: kleinhandelsvergunningen of natuurvergunningen die deel uitmaken van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moeten via het Omgevingsloket worden aangevraagd. In andere gevallen mogen de aanvragen nog op papier worden ingediend.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vindt u meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die u moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Uitzonderingen

Voor een aantal werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

Kostprijs

Voor het behandelen van een dossier betaal je een dossierkost. Hiervoor ontvang je een betalingsuitnodiging.

Berekeningsgrondslag en tarief

 
melding van een ingedeelde inrichting of activiteit300,00EUR
melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen150,00 EUR
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen zonder architect:- gewone procedure

- technische werken en terreinaanlegwerken

- vereenvoudigde procedure

 

600,00 EUR

450,00 EUR

300,00 EUR

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met architect:- gewone procedure

- technische werken en terreinaanlegwerken

- vereenvoudigde procedure

 

600,00 EUR

450,00 EUR

450,00 EUR

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit :- gewone procedure klasse 1

- gewone procedure klasse 2

- vereenvoudigde procedure

 

1 500 EUR

500 EUR

300 EUR

Aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij volgende zaken noodzakelijk zijn:- Informatievergadering

- Projectvergadering

- Aanwezigheid bij POVC

 

0 EUR

350 EUR

0 euro

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden :- met wegenis

- zonder wegenis

 

1 500 EUR + 130 EUR/lot

500 EUR + 130 EUR/lot

vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet)500 EUR
bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet)150 EUR
verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden klasse 1 en klasse 2 300 EUR
verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning500 EUR + 130 EUR/lot
Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)250 EUR
melding van de (gedeeltelijke) overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit250 EUR
aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO)350 EUR
aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)350 EUR
vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958)50 EUR
vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001)50 EUR
Voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art 156 omgevingsvergunningsbesluit)250 EUR
Op de aflevering van modelformulieren van vastgoedinformatie conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening250 EUR
Op de spoedregistratie in functie van het afleveren van modelformulieren  van vastgoedinformatie conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening met inbegrip van de aflevering van modelformulier conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening500 EUR
Op de aflevering van een as-builtattest350 EUR
kapvergunning50,00 EUR
Verzoek tot opname inhet vergunningenregister als "vergund geacht" overeenkomstig artikel 5.1.3 VCRO250 EUR
Aanvraag tot afgifte van een attest "uitvoering lasten" overeenkomstig artikel 4.2.1 VCRO250 EUR
Het aanbrengen van wijzigingen aan een omgevingsvergunningsaanvraag na indiening ervan, door toepassing van:
 • Art. 19 omgevingsvergunningsdecreet (gewone procedure) en art. 38 omgevingsvergunningsdecreet (vereenvoudigde procedure), met oog op “dossieraanvullingen” i.k.v. volledigheid en ontvankelijkheid
 • Art. 13 omgevingsvergunningsdecreet , de “administratieve lus”
 • Art. 30 omgevingsvergunningsdecreet (gewone procedure in eerste aanleg), art. 45 omgevingsvergunningsdecreet (vereenvoudigde procedure in eerste aanleg) en art. 64 omgevingsvergunningsdecreet (laatste aanleg), een “wijzigingsverzoek”150 EUR

450 EUR

450 EUR

Ben je begunstigde van een omgevingsvergunning waarin één of meerdere bijkomende woning(en) of bouwkavel(s) worden vergund? Dan moet je een belasting van 5 000 euro per bijkomende eenheid betalen. De bepalingen en voorwaarden hierover vind je terug in het 'belastingreglement op de omgevingsvergunning' onderaan deze pagina.

Ben je begunstigde van een omgevingsvergunning waarin door afwijking van de voorschriften een waardevermeerdering van het perceel ontstaat, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om meer woningen te ontwikkelen? Dan moet je een 'meerwaardebelasting' van 20 procent betalen. Concreet betekent dit dat je enkel voor de bekomen meerwaarde van het perceel een aandeel van 20 procent belasting verschuldigd bent aan de gemeente. De bepalingen en voorwaarden hierover, vind je terug in het 'belastingreglement op de waardevermeerdering van een perceel naar aanleiding van een bestemmingswijziging in het kader van de ruimtelijke ordening' onderaan deze pagina.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.