Gemeenten slaan handen in elkaar om goede ruimtelijke ordening te handhaven

Gepubliceerd op maandag 14 december 2020
Vanaf november 2020 zal Edegem met 18 andere gemeenten samenwerken rond de handhaving van hun ruimtelijke ordening. Intercommunale IGEAN zal de samenwerking begeleiden en coördineren.

Een intergemeentelijk team van verbalisanten en stedenbouwkundige inspecteurs zullen kunnen optreden in alle deelnemende gemeenten.


Edegem wil een lik-op-stukbeleid te voeren ten aanzien van alle vormen van overlast. Ook handelingen in strijd met vergunningen, of zelfs zonder vergunningen, vallen onder deze noemer. Zo kan een boom vellen de privacy nefast beïnvloeden of een tuinzone verharden de plaatselijke waterhuishouding verstoren. Door de omgevingsvergunning te handhaven, waarborgen we de kwalitatieve leefomgeving van onze inwoners. Die handhaving intergemeentelijk organiseren heeft tal van voordelen: kennis delen, efficiënte personeelsinzet, eenzelfde beleid over de gemeentegrenzen heen, centrale coördinatie/aansturing/administratie, ...


Handhavingsdossiers kunnen heel tijdrovend zijn en moeizaam verlopen. De tijd die hierin wordt geïnvesteerd door onze diensten, gaat ten koste van de tijd voor andere projecten die positief bijdragen aan de kwaliteit van de gemeente. In Edegem willen we met deze nieuwe samenwerking bijvoorbeeld inzetten op de controle van vergunningen voor parkeerplaatsen, fietsenstallingen en heraangelegde voortuinen, op het rooien van bomen zonder vergunning of negeren van de bijhorende heraanplantingsplicht, op het onvergund wijzigen van het reliëf, op het niet uitvoeren van een vergunning zoals ze werd aangevraagd of op het negeren van een weigering.


Het intergemeentelijke team zal Edegem ondersteunen bij de eerste contacten met vermeende overtreders, maar ook bij vaststelling van inbreuken en misdrijven en bij de bestuurlijke en (straf)rechtelijke handhaving (minnelijke schikkingen, beboeting, herstelmaatregelen of wanneer dit niet leidt tot een oplossing: een gerechtelijke procedure).