Intern reglement

Dit intern reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende de buurt-informatienetwerken van de minister van binnenlandse zaken én het lokale charter dat de samenwerking tussen de vijf BIN’s, met de lokale overheid en de politie PZ Hekla, vastlegt. Conform deze richtlijn dient het intern reglement aan alle BIN-leden ter kennis te worden gebracht, die het aanvaarden door dit aan te vinken op het registratieformulier.

Definitie van een BIN

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie in een wijk, dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle en het verspreiden van de preventiegedachte.

Dit wordt verwezenlijkt door het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden. Het moet een aanzet zijn tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid en een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten te verspreiden.

Wat is een BIN niet?

Een BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouille uitvoeren én is evenmin een burgerwacht. Het mag geen privileges creëren voor BIN-leden ten overstaan van andere burgers. De BIN-leden zullen dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politie.

BIN-coördinatoren en BIN-stuurgroep

Per BIN-wijk wordt er BIN-coördinator aangesteld, eventueel samen met één of meerdere co-coördinatoren. Alle BIN-wijken samen, werken onder de koepel van de BIN-stuurgroep, waarin de BIN-coördinatoren plaats nemen samen met de algemeen coördinator. De dagelijkse leiding van de vijf BIN’s, wordt waargenomen door de BIN stuurgroep.

BIN-leden

Elke inwoner van Edegem, die zich wil inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan op vrijwillige basis en kosteloos BIN-lid worden van het buurtinformatienetwerk in zijn wijk. Inwoners uit aanpalende gemeenten kunnen toetreden als hun straat in het geografische spreidingplan is opgenomen.

Van de BIN-leden wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid verwacht. Wanneer u verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handeling of toestanden opmerkt, wordt van een BIN- lid verwacht dat hij/zij enkel en alleen het politienoodnummer 101 telefonisch in kennis stelt (en dus niet de andere BIN-leden). Dit is een normale communicatie tussen burgers en de politie en heeft geen specifieke organisatie nodig. De bron van informatie blijft geheim.

Om te kunnen deelnemen dient het BIN-lid over een vast of een mobiel telefoonnummer te beschikken en het nummer ervan door te geven. Deze wordt opgenomen in een Phone list verbonden aan het BIN.

Hoe lidmaatschap opzeggen? Wanneer u niet langer BIN-lid wenst te blijven, moet u dit schriftelijk melden aan de BIN-coördinator of algemeen coördinator.

Wanneer zal de politie een BIN activeren?

Indien één van de BIN-leden een verdachte toestand opmerkt en doorbelt of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, zal de politie op basis van de beschikbare elementen oordelen of het feit in aanmerking komt om het BIN te activeren. Het beoordelen en beheren van de informatie  komt enkel de politiediensten toe. De coördinatoren zijn enkel tussenpersonen in de informatie-uitwisseling.

Communicatie

Wordt er een BIN opgestart, dan zal de politie een bericht opmaken en inspreken. Dit gesproken bericht wordt verzonden aan alle BIN-leden die zijn opgenomen in de Phone list van de BIN-wijk, hetzij naar het vast telefoonnummer hetzij naar het gsm-nummer (naar keuze van het BIN-lid). Zo worden alle BIN-leden snel geïnformeerd en krijgen ze allemaal hetzelfde bericht.

Het BIN-lid geeft bevestiging van ontvangst van het bericht. Indien de telefoon niet opgenomen wordt of de ontvangst van het bericht niet bevestigd wordt, zal de telefooncomputer na een tiental minuten, een tweede bericht versturen. We vestigen er uw aandacht op dat dit zowel overdag als ’s nachts kan gebeuren.

Wat verwacht de politie van de BIN leden wanner een BIN geactiveerd wordt?

Dat de BIN-leden alert reageren en dat u wel binnen blijft, zodat er geen vergissing mogelijk is voor de interventieploegen die ter plaatse gestuurd zijn.

Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om:
Na te zien of alle buitendeuren nog slotvast zijn.
Indien het donker is, buitenverlichting en/of tuinverlichting aan te steken.
Binnen verlichting aan te steken en rolluiken omhoog te doen zodat u laat blijken dat u op uw hoede bent.                    Aandacht te schenken naar verdachte personen/voertuigen/handelingen in de buurt en onverwijld de noodcentrale 101 te verwittigen indien u verdachte elementen opmerkt én hen een goede beschrijving door te geven van verdachte personen/voertuigen die jullie opmerken. De BIN-leden gebruiken de verspreide informatie alleen voor de doelstelling van het BIN.

Interne orde

Teneinde te kunnen voldoen aan de omzendbrief inzake het nemen van maatregelen wanneer leden van het BIN hun verantwoordelijkheden te buiten gaan of er onaanvaardbare handelingen zouden gebeuren, volgt hierna een procedure die moet gevolgd worden door de gemandateerde politiebeambte en de BIN-coördinator. Deze procedure is voor alle BIN’s van de gemeente dezelfde.

Wanneer er geen proces-verbaal is opgesteld en het geen strafrechtelijk feit betreft, zal er door de gemandateerde politiebeambte een schriftelijke waarschuwing aan betrokkene verstuurd worden waarin de rechten en plichten van een BIN-lid zijn vervat.

Wanneer er een proces-verbaal is opgesteld door de politiediensten, zal de gemandateerde politiebeambte een onderzoek instellen naar de feiten en wordt betrokkene uitgenodigd om een evaluatiegesprek te hebben met de gemandateerde politiebeambte. Uit dit gesprek zal blijken wat de motivatie van betrokkene is en zal hem op zijn rechten en plichten gewezen worden. Dit gesprek verandert niets aan de gevolgen van het opgestelde proces-verbaal.

Naargelang de ernst van de feiten zijn er na overleg met de lokale BIN-coördinator, drie mogelijke sancties op te leggen:

  • een schriftelijke berisping met afschrift aan de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator
  • een tijdelijke schorsing uit het netwerk en ontneming van zijn functies indien hij/zij een bestuursfunctie     bekleedt in het netwerk. Kennisgeving naar de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator.  Na de tijdelijke schorsing volgt er een motivatiegesprek met betrokkene door de gemandateerde politiebeambte.
  • een permanente schorsing uit het netwerk en ontneming van alle functies in het BIN. Kennisgeving aan de dienst Binnenlandse Zaken, de korpschef, de burgemeester en de BIN-coördinator.
    Bij het nemen van deze maatregelen zal er steeds rekening worden gehouden met het recht op bescherming van de privacy van betrokkene en de plicht tot beroepsgeheim over de ter kennis gebrachte feiten.