Huishoudelijk reglement en privacyverklaring

Huishoudelijk reglement

Wat is een BIN?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband in een bepaald gebied tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden met de bedoeling om informatie uit wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. Het is een initiatief waarbij inwoners betrokken worden bij de veiligheid binnen hun eigen woon- en/of werkomgeving. Het BIN steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie.

Wat is een BIN niet?

Een BIN is geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politietaken op zich neemt.  Leden van een BIN hebben ook geen voorrechten in hun contacten met de politiediensten.

Doelstellingen van een BIN

Het verhogen van het veiligheidsgevoel, het versterken van de sociale samenhang, het belang van preventie te verhogen, het voorkomen van criminaliteit, de samenwerking tussen burger en politie bewerkstelligen op het vlak van informatie-uitwisseling en preventie.

Rol van de BIN-leden

De BIN-leden zijn vrijwilligers die zich op een positieve manier inzetten voor de veiligheid binnen de eigen woon- en/of werkomgeving. Het BIN-lid handelt steeds conform de taalwetgeving, de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities worden verboden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(G.D.P.R.) en de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. BIN-leden staan in voor een alerte waakzaamheid ten opzichte van hun woon-, werk- en leefomgeving. Bij opmerken van een verdachte situatie of gedraging, contacteert hij/zij onmiddellijk en rechtstreeks de politie via het noodnummer 101 of de app 112 BE.

Lidmaatschap van een BIN brengt geen extra of bijzondere rechten met zich mee. Tegen BIN-leden die zich niet houden aan de voormelde bepalingen zijn de maatregelen van kracht zoals opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 28 februari 2019.

Rol van de coördinator

De coördinator van het BIN is de persoon die instaat voor de organisatie en de opvolging van de dagelijkse werking. De coördinator staat in voor het beheer van de ledenlijst en is binnen het BIN het aanspreekpunt voor de politie en de (lokale) overheid. De coördinator is tevens het doorgeefluik voor de niet-dringende of koude berichtgeving, zoals feedback- en preventieberichten.

Rol van de gemandateerde

De gemandateerde is een politiebeambte en is het aanspreekpunt voor het BIN en volgt samen met de coördinator de BIN-werking op. Hij/zij zorgt samen met de coördinator voor de jaarlijkse evaluatie, organiseert mee de informatieverwerking en informatieverspreiding voor het BIN.

Rol van de (lokale) overheid

De overheid faciliteert het BIN door de kosten op zich te nemen en materiële ondersteuning te bieden.

Communicatie

  • Communicatie van het BIN naar de politie: de BIN-leden geven steeds criminele feiten, verdachte situaties, personen en/of voertuigen onmiddellijk en rechtstreeks door aan de politie, telefonisch via het noodnummer 101 of de app 112 BE.
  • Communicatie naar het BIN: de BIN leden ontvangen via mail feedback en preventieberichten.

Privacy

De persoonlijke gegevens die het Buurtinformatienetwerk Edegem verzamelt, zijn deze die door de BIN-leden zelf worden verstrekt, bij middel van het registratieformulier dat ze vooraf invullen. Enkel die gegevens worden verwerkt. De informatie zal louter voor interne BIN-doeleinden verwerkt worden onder meer voor het verzenden van BIN-bulletins en snelnieuwsbrieven aan de BIN-leden.

De persoonlijke gegevens die het Buurtinformatienetwerk Edegem verzamelt worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen, zijnde de BIN-coördinatoren, de co-coördinatoren en de leden van de BIN-stuurgroep, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewaard tot het BIN-lid erom verzoekt zijn/haar gegevens te verwijderen. Sfeerbeelden genomen tijdens BIN-activiteiten kunnen gebruikt worden voor reportages in het BIN-bulletin. Enkel bij gerichte beelden wordt de toestemming van betrokkene gevraagd.

Het Buurtinformatienetwerk Edegem geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten ( parket, FOD, etc ...), de politie- en/of andere hulpdiensten ( bv in  noodsituaties of veiligheidsincident) en de verzekeringsmaatschappij, enkel  ingeval van een schadegeval. Voor het verspreiden van de dringende politieboodschappen aan de BIN-leden worden de gegevens gedeeld met BE-Alert dat als communicatieplatform instaat voor de verspreiding.

De betrokken personen hebben het recht tot inzage van de opgeslagen persoonsgegevens. Hij/zij kan de persoonsgegevens laten wissen, verbeteren, voor zover ze de interne en externe werking van de organisatie niet in gevaar brengt. De betrokkenen kunnen hun rechten uitvoeren via ons contactnummer 03/457 59 22 en/of contact met Fredien (Freddy) Nachtegael via voornoemd telefoonnummer (met antwoordapparaat) of via e-mail : fredien.nachtegael@telenet.be.

Betrokken BIN-lid kan altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die ervoor zorgt dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft wanneer niet aan het gestelde in deze privacyverklaring voldaan door de organisatie.