Hoe werk je met een BIN aan veiligheid?

1. Door abnormale waarnemingen of gedragingen snel en goed te melden aan de politie.

Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag in de buurt opmerkt, verwittigt hij/zij onmiddellijk de politie via het noodnummer 101. Dit is een actie die er normaliter van elke burger wordt verwacht.

De politie gaat na wat er aan de hand is. Ze kan één of meerdere patrouilles aansturen naar de verdachte toestand en zal beoordelen of het nuttig is om het buurtinformatienetwerk op te starten. Het beoordelen en beheren van de informatie komt enkel de politiediensten toe. De stuurgroep en coördinatoren zijn  de tussenpersonen.

Een collectieve waakzaamheid. Wanneer de politie oordeelt dat de toestand of feiten van aard zijn om het netwerk op te starten, wordt via de telefoon (vast toestel of gsm volgens de keuze van het BIN-lid), een BIN-bericht verspreid. In dit bericht geeft de politie een korte beschrijving van wat er gaande is en geeft eventueel aanbevelingen naar de BIN-leden.

De BIN-leden voeren de aanbevelingen uit en verwittigen de politie wanneer ze iets verdacht opmerken. De politie (en alleen zij) sporen verdachte personen of voertuigen op. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-stuurgroep. Het BIN is absoluut geen buurtwacht die patrouille gaan uitvoeren, maar zijn aandachtige buurtbewoners. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

 

Hoe melden aan politie?

Hoe sneller we melding maken, hoe doeltreffender.

Een directe telefonische melding is optimaal: je hebt dadelijk contact met de politie die met jouw informatie iets kan doen en actie kan ondernemen.

Zo nodig kunnen ze je om verduidelijking vragen of je advies geven.

Voor dringende gevallen bel je onmiddellijk noodnummer 101. Uw oproep wordt automatisch geregistreerd en overgemaakt aan de lokale politie die je melding onmiddellijk zal opvolgen.

Voor niet-dringende meldingen neem je telefonisch contact met het zonecommissariaat via het telefoonnummer 03/444 00 00. Je kan ook een mail versturen via het emailadres: edegem@politiehekla.be.

Wat melden aan de politie?

Je kent zeer goed uw buurt, je omgeving, je gemeente. Je zal dus snel abnormale situaties van personen, voertuigen of gedragingen opmerken.

Durf dit te vertellen aan de politie, ze kunnen hier professioneel  mee omgaan en verder nazoeken of deze gedragingen of vaststellingen ook verdacht zijn. Zo kan de politie snel onveilige situaties detecteren en voorkomen.

Soms zal een melding die je van de Politie ontvangt je om extra waakzaamheid en opmerkzaamheid uitnodigen. Je feedback op deze berichten is zeer belangrijk. Het kan een heel belangrijk puzzelstukje zijn in het werk van de politie.

Liever te veel melden, dan te laat of te weinig melden !!!

Aan het hoofd van een BIN staat een coördinator, die zich kan laten bijstaan door een co-coördinator. In de gemeente Edegem werken de BIN’s samen onder de koepel van een stuurgroep. De politie HEKLA waarvan de gemeente Edegem deel uitmaakt, heeft binnen het politiekorps een politieofficier gemandateerd om de werking van de BIN’s te begeleiden en te ondersteunen.

De politie heeft door het BIN, een niet te onderschatten middel om rechtstreeks en direct een groep mensen te alarmeren. Het netwerk is geen burgerwacht en vermijdt confrontaties met de daders/verdachten. Het zal vooral van preventieve aard zijn en nuttige tips geven om bv de woning beter te beveiligen.

Alleen de politie is bevoegd om het netwerk op te starten. Nadat ze kennis hebben gekregen van een verdachte toestand of een ernstig feit gaat de politie na wat er aan de hand is door bv een interventiepatrouille uit te sturen en de toestand te evalueren. De dienstdoende politieofficier beslist of hij de hulp van de buurtbewoners inroept, want dan eventueel gebeurt met een dringende politieboodschap die naar de BIN leden in de wijk wordt verzonden.

2. Door informatie van de politie te ontvangen, te beluisteren en aan preventie te doen.

De politie beschikt over veel en nuttige informatie omtrent veiligheid en situaties die deze veiligheid beïnvloeden.

Via het BIN kan de Politie aan alle leden snel nuttige berichten sturen. Deze berichten zullen ons oproepen om snel opmerkzaam en preventief te zijn.

Dringende berichten worden altijd telefonisch verzonden. Je kan kiezen om deze te ontvangen op het vast toestel of op gsm en je bepaalt de timing per toestel. Na ontvangst geef je bevestiging van ontvangst, dan volgt er geen herhaling van deze oproep.

De politie kan in deze berichtgeving een boodschap meegeven (bv gelieve nazicht te doen of alle deuren en ramen gesloten zijn of vragen om de buitenverlichting aan te steken). Als BIN-¬-lid voeren we als het kan, deze boodschap uit.

De ingesproken boodschap kan later worden aangevuld met een uitgebreider e-mail bericht. Ook wanneer een bericht minder dringend is, zal dit bericht met een e-mail doorgestuurd worden.

Preventieberichten worden altijd per mail doorgestuurd. Heb je geen e-mail adres. Geen nood, de stuurgroep zal ervoor zorgen dat je een papieren versie ontvangt.

Wil je reageren op deze berichten dan doe je dit dadelijk door te telefoneren naar de politie. Antwoorden via een ‘reply’ geeft dus geen resultaat.

3. Door deze positieve aandacht voor veiligheid bij anderen te promoten.

Praat met buren, wijkbewoners of vrienden over het nut van het buurtinformatie-netwerk en zet hen aan om aan te sluiten.

Een collectieve waakzaamheid zal de crimineel ontmoedigen om verder te gaan met het plegen van feiten.