Hemelwaterplan

Wat is een hemelwaterplan?

Het hemelwaterplan vormt een visie en antwoord van het lokaal bestuur Edegem op de heersende en de verwachte lokale problematieken rond hemelwater en droogte.

Met haar analyse en concrete actiepunten zal het hemelwaterplan het lokaal bestuur helpen om duurzaam om te springen met hemelwater in al haar vormen.

Het plan werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 januari 2023. Naast het volledige plan kan je onderaan deze pagina ook een samenvatting nalezen.

Wat vind je in het plan?

Vanwege lokale problematieken en kansen werd Edegem opgedeeld in acht deelgebieden. In sommige gebieden is er eerder gevaar op water(over)last waar andere gebieden eerder moeten vrezen voor droogte.

Slim omgaan met water staat centraal. De beste oplossing voor water(over)last én droogte, is ruimte geven aan water. Grote aaneengesloten verharde oppervlaktes verhinderen dat het regenwater in de grond kan dringen. Op die manier verdroogt de bodem.
Op andere bepaalde locaties kan er water(over)last ontstaan doordat grote hoeveelheden water te snel worden afgevoerd via de riolering en op één punt samenkomen.

In alle gevallen moet er maximaal ingezet worden op infiltratie in de bodem. Waar dat niet mogelijk is, wordt gekeken of en waar het water tijdelijk kan gebufferd worden en pas in laatste instantie zal overtollig water vertraagd afgevoerd worden naar een waterloop.

Het spreekt voor zich dat water- en droogteproblematieken niet enkel op het publiek domein voorkomen en op het publiek domein kunnen opgelost worden.
Het lokaal bestuur Edegem geeft graag het goede voorbeeld maar rekent daarom ook op onze inwoners om het water de ruimte te geven die het nodig heeft. Denk daarbij aan de scheiding van regen- en afvalwater op privaat domein bij rioleringswerken, de opvang en het hergebruik van regenwater en het ter plaatse laten infiltreren van overtollig hemelwater.

Met onze informatiecampagne en bevraging uit 2021 kregen we heel wat respons van de inwoners. De aangebrachte ideeën en suggesties werden mee opgenomen in het hemelwater- en droogteplan.

Doe je mee?

We beseffen dat het onderstaande hemelwater- en droogteplan vrij omvangrijk en technisch is. Om die reden publiceren we ook een samenvattende tekst.

Mocht dit toch nog niet handig genoeg zijn en wil je graag een oplossing op maat dan verwijzen we je graag door naar www.blauwgroenvlaanderen.be. Daar vind je op je perceelsniveau perfecte tips en tricks.

Koester je zelf plannen om duurzamer om te springen met hemelwater? Bekijk dan zeker ook de lokale subsidiemogelijkheden.