Vragen en antwoorden over de ANPR-camera in de Collegewijk

Wat is een ANPR-camera?

ANPR-camera's (automatic number plate recognition of automatische nummerplaatherkenning) zijn camera's waarmee men automatisch nummerplaten kan lezen.

Waar plaatst lokaal bestuur Edegem deze camera?

Op het kruispunt van de Jacob de Roorestraat en de Rogier van der Weydenstraat.

Wanneer zal de camera operationeel zijn?

De camera knipt de doorgang virtueel sinds 1 september 2021.

 • op weekdagen, met uitzondering van schoolvakanties(*)
 • telkens van 7.30 tot 9 uur
 • en van 15 tot 18 uur
(*) De camera is uitgeschakeld tijdens schoolvakanties van minimum vijf opeenvolgende dagen. 
Concreet gaat het om de krokusvakantie, Paasvakantie, zomervakantie (1/07 tot en met 31/08), herfstvakantie en kerstvakantie.
Tijdens feestdagen, brugdagen, pedagogische studiedagen, … wordt de ANPR-camera niet uitgeschakeld.

Waarom komt deze camera er?

De Collegewijk wordt al jaren geteisterd door extreem sluipverkeer. Alle straten in de Collegewijk zijn lokale wegen type 3 en mogen maximaal 250 pae (personenauto-equivalenten) per uur en per rijrichting verwerken. Tellingen in de Jacob de Roorestraat registreerden in de ochtendspits soms meer dan 750 voertuigen in één rijrichting, en meer dan 1 000 voertuigen voor beide rijrichtingen samen, een intensiteit die bijna overeenkomt met de opgemeten intensiteit op de R11 (De Vredebaan) thv de Minervastraat in 2017 in Mortsel. Het is de taak van het lokaal bestuur om het sluipverkeer op zijn grondgebied efficiënt aan te pakken, met het oog op een veilige en leefbare omgeving.

Het woonproject Minerve –dat extra plaatselijk verkeer in de wijk zal genereren- is van die grootteorde dat het een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) wordt opgelegd door de hogere overheid. Gezien de al bestaande onaanvaardbare verkeersintensiteiten in de wijk was het een bijkomende reden om het sluipverkeer definitief aan te pakken.

Zijn er geen andere oplossingen?

De snelheidsremmende maatregelen die in 1994 (drempels) en 2006 (zone 30) werden ingevoerd hadden amper effect op het sluipverkeer. Ook een circulatieplan met eenrichtingsverkeer werd onderzocht, maar brengt geen oplossing. Het genereert meer verkeer, de snelheid neemt toe en in de te brede straten zijn er maatregelen nodig. Het experiment met de verzinkbare paal werd niet positief geëvalueerd. De hoge verkeersintensiteit die over de paal reden wanneer de paal naar beneden was, zorgden voor aanhoudende technische problemen. Bovendien zorgt een paal (vast of verzinkbaar) -in tegenstelling tot de camera- ervoor dat ook het plaatselijk verkeer de wijk niet kan doorrijden.

Wordt deze camera tijdelijk of definitief geplaatst?

Het gaat om een vaste installatie die het sluipverkeer definitief moet weren. Na de eerste drie maanden van ingebruikname evalueerden we de resultaten.

Wie kan een doorgangsvergunning aanvragen?

Onderstaande categorieën hebben recht om een permanente doorgangsvergunning aan te vragen

 • Bewoners binnen de hoofdassen N173 Prins Boudewijnlaan – R11 Frans Van Dunlaan – Vredebaan, N1 Antwerpsestraat, Edegemsestraat en Oude Godstraat, dus ook op grondgebied Mortsel en Wilrijk, maar uitgezonderd diegenen die met hun garage rechtstreeks aansluiten op de bovenvermelde hoofdwegen. Hier vind je een overzicht van alle straten binnen de afgebakende zone.  
 • Werknemers met plaats van tewerkstelling binnen de afgebakende zone 
 • Medische dienstverleners
 • Hulpdienstvoertuigen en hun medewerkers (politie, brandweerwagens, ziekenwagens)
 • Dienstvoertuigen lokaal bestuur Edegem, voertuigen voor afvalverwerking en voertuigen van De Post
 • Mantelzorgers met een erkenningsattest van het ziekenfonds voor verzorging van personen binnen de afgebakende zone
 • Mindermobielcentrales
 • Deelwagens (Cambio – Poppy – Green Mobility - …) 

Onderstaande categorieën hebben recht om een tijdelijke doorgangsvergunning aan te vragen

 • Ouders van OLVE-basisschool, mits attest per schooljaar te hernieuwen
 • Leerkrachten van OLVE-basisschool, mits attest per schooljaar te hernieuwen
 • Ouders van leerlingen van OLVE secundair met tijdelijke immobiliteit, mits attest en voor een periode beperkt in tijd
 • Ouders van leerlingen van OLVE secundair met een permanente immobiliteit, mits attest en per schooljaar te hernieuwen

Een gedetailleerde opsomming van de rechthebbende categorieën is beschikbaar via deze link.

Ik ben een buurtbewoner met recht op een doorgangsvergunning. Hoe vraag ik die aan?

Je hebt recht op een doorgangsvergunning als je officieel domicilieadres binnen de afgebakende zone valt.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem. 

Op basis van je ingediende aanvraag en inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Rijd je met een bedrijfswagen/leasingwagen? Dan voeg je het 'attest leasingwagen' toe (zie downloads). Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de toegevoegde attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

Ik ben ouder van een kind/kinderen in OLVE-basisschool. Hoe vraag ik een doorgangsvergunning aan?

Ouders met een kind in OLVE-basisschool kunnen een per schooljaar hernieuwbare doorgangsvergunning aanvragen.

Het aantal nummerplaten per gezin is beperkt tot twee. Per nummerplaat moet je een aanvraag indienen. Bij gescheiden ouders blijft het maximum aantal nummerplaten twee. Iedere ouder kan in dit geval dus een nummerplaat registeren.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt het ‘attest op eer voor ouders’, dat via de school beschikbaar is, toe. Dat laat je ondertekenen door de schooldirectie. Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig en attest controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de ingediende attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

De doorgangsvergunning voor ouders van OLVE-basisschool en secundair geldt niet in het weekend en niet in
de periode van 10 juli tot en met 20 augustus. 

Ik ben ouder van een kind/kinderen in OLVE secundair met een tijdelijke of permanente immobiliteit. Hoe vraag ik een doorgangsvergunning aan?

Ouders met een kind in OLVE secundair kunnen geen per schooljaar hernieuwbare doorgangsvergunning aanvragen, tenzij hun kind een tijdelijke of permanente mobiliteitsbeperking heeft. In geval van een tijdelijk mobiliteitsbeperking is de doorgangsvergunning beperkt tot de periode van immobiliteit. In geval van een permanente mobiliteitsbeperking moet de doorgangsvergunning per schooljaar worden hernieuwd.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt het ‘attest op eer voor ouders met een kind met beperkte/tijdelijke mobiliteit toe’, dat via de school beschikbaar is, toe. Dat laat je ondertekenen door de schooldirectie.

Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig en attest controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning. Een uitzondering geldt voor de tijdelijke mobiliteitsbeperking.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

Ik ben een medisch dienstverlener. Onder welke voorwaarden kan ik een doorgangsvergunning aanvragen?

Je kan een doorgangsvergunning aanvragen als je als medische dienstverlener (dokter, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige, vroedvrouw, zorgkundige, medische pedicure, …) erkend bent door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap.

Je doet je aanvraag via het digitaal loket van lokaal bestuur Edegem en voegt bij je aanvraag je RIZIV-nummer of erkenningsbewijs van de Vlaamse gemeenschap .

Op basis van je ingediende aanvraag, inschrijvingsbewijs/kerntekenbewijs van je voertuig, RIZIV-nummer en bewijsstuk controleert lokaal bestuur Edegem of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Je doet je aanvraag minstens vijf werkdagen vóór de startdatum van je vergunning.

Rijd je met een bedrijfswagen/leasingwagen? Dan voeg je het ‘attest leasingwagen’ toe (zie downloads). Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om de gegevens op de toegevoegde attesten te controleren bij de attestverlener.

Het lokaal bestuur Edegem heeft het recht om een vergunning te weigeren of in te trekken wanneer niet (meer) voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Enkel indien je geen toegang hebt tot het digitaal loket, kan je de vergunning aanvragen bij de dienst publiek domein op het nummer 03 289 26 50.

Ik rijd met een elektrische fiets met nummerplaat. Moet ik een vergunning aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Alle fietsers hebben vrije doorgang.

Mijn nummerplaat wijzigt. Hoe pas ik deze aan?

Je moet deze wijziging minstens vijf werkdagen voor aanvang van de vergunning doorgeven via het digitaal loket en opnieuw de bewijsstukken toevoegen. Je aanvraag wordt binnen deze vijf werkdagen behandeld.

Moeten hulpdiensten zélf een vergunning aanvragen?

Nee, de vaststeller zal de overtreding automatisch verwerpen.

Ik woon in de wijk en verhuis binnenkort. Blijft mijn doorgangsvergunning geldig?

Ieder nacht synchroniseert ons beheersysteem de adressen van aanvragers met het rijksregister. Een verhuis worden zo automatisch gedetecteerd. Als je verhuist binnen de afgebakende zone, blijft je vergunning dus gelden. Verhuis je naar een adres buiten de afgebakende zone, dan wordt je vergunning automatisch geannuleerd. 

Wordt mijn privacy geschonden met deze camerabeelden?

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn. De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Het begin van een cameragebied wordt steeds aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. De waarschuwingsborden staan opgesteld in een brede perimeter rond het cameragebied.

De volledige privacyverklaring over het gebruik van de ANPR-camera vind je via deze link.