Naar inhoud

Milieuraad

  • Voorzitter (ad interim): Leo Deleu, Kontichstraat 40, 2650 Edegem.
  • Secretaris: milieuambtenaar Edegem 

Kantoor: dienst ruimtelijke ordening en milieu, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50 

Correspondentieadres: Gemeentebestuur Edegem, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem.

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werd opgericht in het kader van het milieuconvenant. De raad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken, is de raad samengesteld uit vertegenwoordigers van andere gemeentelijke adviesraden, de Edegemse scholen, enkele verenigingen en afgevaardigden van de bevolking aangewezen door de gemeenteraad.
De vergaderingen zijn openbaar, zodat elke geïnteresseerde inwoner de vergadering mag bijwonen.
Meer informatie is verkrijgbaar op het secretariaat van de milieuraad, op werkdagen tijdens de kantooruren.

De gemeentelijke adviesraad voor milieu- en natuur  en de gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking hebben een memorandum opgemaakt waarbij ze mandatarissen en vertegenwoordigers van politieke partijen de weg willen tonen naar een krachtdadig en kwalitatief duurzaam gemeentelijk beleid voor de volgende legislatuur.