Besluit Vlaamse Regering en plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In het plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. 
Team Omgevigseffecten keurde het plan-MER goed.

Je kan het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectenrapportage op de volgende manieren raadplegen: