Beleidsvisie 2019-2024

Het afdelingsbestuur van N-VA Edegem heeft op 21 juni de beleidsverklaring voor onze gemeente voor de komende 6 jaar goedgekeurd. 

Aan de hand van deze 10 wegwijzers bouwt het bestuur verder aan Edegem:

1. We willen een verantwoordelijke en efficiënte gemeente zijn.

Klantgerichte publieke dienstverlening – modern personeelsbeleidsplan – beheer als goede huisvader van ons erfgoed en patrimonium – slim Edegem.

 

2. We beheren ons budget als een goede huisvader.

Zonder verhoging van bestaande (personenbelasting of onroerende voorheffing) of nieuwe belastingen ruimte scheppen voor investeringen door structurele beheersing van de exploitatiekosten.

 

3. We doen niet noodzakelijk alles zelf.

Sterke buurten en wijken – intergemeentelijke samenwerking – streekvereniging Zuidrand - intercommunales – opname vzw’s in gemeentediensten - AGB als instrument voor efficiënter beleid.

 

4. Het geborgen thuisgevoel wordt versterkt door verhoogde veiligheid.

Operationele aanwezigheid op straat – inzet moderne (digitale) technologie – preventie op vlak van drugs en verkeersveiligheid – aandacht voor onze vrijwillige brandweer.

 

5. Edegem zorgt voor een warme gemeenschap, een plek voor iedereen.

Kansen voor jongeren om te groeien – onderwijs en buitenschoolse kinderopvang – ouderenbeleid – woonbeleid – dierenwelzijn met klemtoon op de huisdieren.

 

6. Ruimte voor ruimtelijk beleid: een uniek openruimteplan vrijwaart onze groene pracht.

Een uniek openruimteplan vrijwaart onze groene pracht –publiek domein met goede en veilige voetpaden, fietspaden en wegen -  ruimte om te ondernemen.

 

7. We scoren duurzame ontwikkelingspunten.

Sensibilisering op vlak van energiebesparingen en energie-efficiëntie –– CO2- compensatie o.a. door bomenfonds – waterbeleid – gebruik duurzame materialen. Ontwikkelingssamenwerking ten bate van lokale bevolking binnen Vlaams beleid.

 

8. De Edegemnaar verplaatst zich veilig en efficiënt.

Optimale bereikbaarheid door vlotte doorstroming op doorgangswegen en verkeersveilige woonbuurt – veilige schoolroutes voor schoolgaande jeugd – deelfietsenproject.

 

9. Edegem wil schitteren in netheid.

Mooimakers: samen met bevolking gemeente netjes houden – inzetten van straatvrijwilligers - zoeken naar betere en efficiëntere ophaling.

 

10. Ons uitgebreid vrijetijdsaanbod werkt verbindend.

Vrijetijdscentrum Kruispunt zorgt voor kruisbestuiving van verschillende diensten – kunst en cultuur en sport als verbindende factoren – zorg voor ons bruisend verenigingsleven.