Aanvragen Belgische nationaliteit

Maak via onderstaande knop een afspraak met onze diensten om je Belgische nationaliteit aan te vragen:

Je kunt de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in jouw  hoofdverblijfplaats. Vervolgens zal het volledige dossier met bewijsstukken worden overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen de vier maanden een advies uitbrengt. Er zijn 6 mogelijke verklaringen:
 • op basis van kind geboren in België (jonger dan 12 jaar) met verklaring door ouders of adoptanten (Artikel 11§2 )
 • op basis van geboorte (ouder dan 18 jaar) in Belgïë (Artikel 12bis 1.1 )
 • op basis van maatschappelijke integratie en economische participatie (Artikel 12 bis 1.2 )
 • op basis van huwelijk met Belg of ouder van Belgisch kind (Artikel 12 bis 1.3 )
 • op basis van invaliditeit of pensioen (Artikel 12 bis 1.4 )
 • op basis van integratie in de onthaalgemeenschap (Artikel 12 bis 1.5 )

Een kind van minder dan 18 jaar, wordt de Belgische nationaliteit toegekend, wanneer de ouder de Belgische nationaliteit verkrijgt, op voorwaarde dat dat kind zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.

Naturalisatie is enkel nog toegekend aan hen die aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen, uitgezonderd aan staatlozen met ten minste twee jaar wettelijk verblijf.

Iedere inwoner van Edegem kan vanaf de leeftijd van 18 jaar een verklaring afleggen mits aan de voorwaarden is voldaan.

 • Vijf jaar wettelijk verblijf in België te hebben (= verblijf van onbeperkte duur)
 • bewijs levert van kennis van de Nederlandse taal
 • bewijs levert van maatschappelijke integratie
 • bewijs levert van economische participatie. Het bewijs van economische participatie vervalt indien de aanvraag gedaan is in kader van huwelijk met Belg of ouder van Belgisch minderjarig kind.

Indien er sprake is van invaliditeit of pensioengerechtigde leeftijd is het verblijf van vijf jaar voldoende.

Meebrengen

Fase 1: Afleggen verklaring
 • Afschrift geboorteakte 
 • Verblijfsattesten met historiek 
 • Fotokopie identiteitskaart 
 • Nederlandse taalkennis a.h.v. bewijsmiddelen bepaald in K.B. 
 • Maatschappelijke integratie a.h.v. diploma of getuigschrift van onderwijsinstelling, hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur; hetzij een inburgeringscursus te hebben gevolgd; hetzij gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken gewerkt 
 • Economische participatie a.h.v. als werknemer gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen gewerkt hebben; hetzij als zelfstandige minstens zes kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen te hebben betaald

Kosten

150 euro (registratiekosten*) + 50 euro (gemeentelijke retributie**)

(*) De betaling van de registratiekost gebeurt bij het registratiekantoor in Antwerpen (Italiëlei 4 bus 3 2000 Antwerpen - tel: 02 579 31 00), of kan gebeuren via MyMinfin van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is in dag geval binnen de 24u. beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin.

(**) De gemeentelijke retributie betaalt u bij het afleggen van de verklaring aan het loket.

Openingsuren

Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 19 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.