Digitaal aanmeldsysteem kleuter- en lagere scholen: vragen en antwoorden

Welke school kies ik voor mijn kind?

Ga je voor een school dicht bij huis? Of voor een bepaald type onderwijs? Hoe dan ook is het een goed idee om samen met je kind een aantal scholen te bezoeken. Zo leer je hun werking, aanpak en sfeer kennen.

In onze Scholenbrochure 20243,2 Mb(pdf) lees je alvast meer over de werking van de school en kijk- of infomomenten.

Je vindt de contactgegevens van de verschillende scholen ook op https://www.edegem.be/scholen  

Wanneer start de aanmeldperiode?

Op dinsdag 27 februari om 9 uur. En het eindigt op dinsdag 19 maart om 17 uur. Het moment van je aanmelding heeft geen enkele invloed op de toewijzing van de school. Kinderen die onder hetzelfde dak wonen als een leerling van een school en kinderen van schoolpersoneel krijgen voorrang. Dat is nu eenmaal de wet. Die kan je van maandag 8 januari om 9 uur tot en met vrijdag 26 januari om 17 uur aanmelden. Op 31 januari ontvangen kinderen met voorrang hun ticket en kunnen ze inschrijven tussen 19 februari en 8 maart. 

Hoe schrijf ik in?

Meld je aan via https://edegembao.aanmelden.vlaanderen. Kies best meerdere scholen, want sommige kunnen na de online toewijzing volzet zijn. Zo vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. De kans op een plaats in je favoriete school vermindert niet. Op 18 april ontvang je dan een ticket waarmee je je kind tussen 22 april en 13 mei kan inschrijven bij een school uit je voorkeurlijst. Doe dat zeker op tijd, anders vervalt je ticket. Was je kind niet aangemeld voor 19 maart? Of was er geen plaats meer in je voorkeurscholen? Dan kan je vanaf  23 mei inschrijven in de Edegemse scholen waar nog plaats vrij is.  

Hoe werkt het aanmeldsysteem?

Het lokaal bestuur koos ervoor om het criterium afstand voorrang te geven. Zo stimuleren we dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan en moedigen we duurzame mobiliteit aan. Het tweede basiscriterium is schoolkeuze. Zo kan je terecht bij een school waarvan de onderwijsvisie past bij je kind. Onze ervaring leert dat we met deze volgorde van criteria de schoolkeuze van ouders en leerlingen zo goed mogelijk kunnen respecteren. 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 in een Edegemse kleuterschool of lagere school. De keuze zal dan beperkt zijn, gezien sommige scholen na het digitaal aanmelden volzet kunnen zijn. 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Voor deze 8 Edegemse basisscholen moet je digitaal aanmelden:  

 • GBS Andreas Vesalius 
 • GO! ’t Kofschip 
 • GO! Blik basisschool 
 • GVB Olfa ’t Plein 
 • GVB Olfa Drie Eiken 
 • GVB Olfa Elsdonk (2 vestigingsplaatsen) 
 • GVB Olvebasis 
 • VBS De Link (alle vestigingsplaatsen) 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan maximum 7 scholen aanduiden. Wij raden je aan je kind aan te melden voor minimum 2 scholen. Door meer dan één school op te geven, vergroot je de kans dat je kind een plaats heeft. Meer scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet.  Sommige scholen kunnen na de online toewijzingen volzet zijn.  

Kan ik mijn kind aanmelden in een school waar geen vrije plaatsen zijn?

Ja dat kan. Je ontvangt dan een ticket voor de wachtlijst. Als er in de loop van het schooljaar plaats zou vrijkomen in de school, wordt de wachtlijst gebruikt om deze plaats op te vullen. 

Kan ik mijn kind in de aanmeldsystemen van andere gemeenten aanmelden?

Ja dat kan. Als je in meerdere gemeenten digitaal aanmeldt, dan houdt dit onvermijdelijk in dat je in die gemeenten een ticket zal krijgen. Schrijf je kind dan zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode in op één school en verwittig de andere school/scholen waarvoor je het ticket niet gebruikt. Op die manier weet die school dat deze plaats niet moet voorbehouden blijven. 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind geboren in 2022 op de wachtlijst van deze school staan tot en met 30 juni 2025. Voor andere geboorte- en leerjaren is dat tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op. 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig, zolang het maar voor 19 maart 2024 gebeurt of als je kind recht heeft op voorrang voor 26 januari 2024. 

De volgorde van aanmelden heeft geen enkele invloed op de toekenning van je plaats. 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de omgekeerde geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids-ID (achteraan), op een isi+kaart of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht in het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden.  

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld. 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de website waarop je de aanmelding doet (vrije plaatsen) en op de websites van de Edegemse scholen zelf. 

Kan ik aanmelden in een leerjaar waar geen vrije plaatsen zijn?

Dat kan. Je krijgt dan een plaats op de wachtlijst. Mocht er een plaats vrijkomen, dat zal de school de plaats opvullen met de eerstvolgende leerling op de wachtlijst. 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

1ste aanmeldingsperiode: broers/zussen en kinderen personeel 

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) als die van een bestaande leerling van de school en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang bij het inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen van personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind ten opzichte van de school). 

2de aanmeldingsperiode: alle kinderen 

Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de eerste plaats volgens afstand en in de tweede plaats volgens schoolkeuze. 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand van de domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk? 

Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht. 

Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je  een ‘ticket voor inschrijving in de school”. 

Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar je kind geboren in 2022 blijft tot 30 juni 2025 op de wachtlijst van deze school staan. Voor andere geboorte- en leerjaren is dat tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen. 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind. 

Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden. 

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste tegen 30 juni 2025 op een (ander) Edegems adres zal wonen, mag je dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden voor het einde van de betreffende aanmeldingsperiode, dus uiterlijk 19 maart 2024 om 17u en dat via aanmeldsysteem@edegem.be .

Een officieel document is bv. een huurcontract, notariële aankoopakte of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid moet je bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, te verkrijgen via https://omgevingsloket.be  

Kan je geen huurcontract of notariële akte voorleggen, dan kan je gebruik maken van een verklaring op eer. Ook deze dien je in uiterlijk 19 maart 2024 om 17u en dat via aanmeldsysteem@edegem.be .

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de Ombudsdienst Inschrijvingen bij meerderheid. 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden? 

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.. 

Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Vanaf 22 mei 2024 vanaf 14 uur vind je een overzicht met scholen die nog vrije plaatsen hebben bij 'Vrije plaatsen'. 

Vanaf 23 mei 2024 om 9 uur kan je je kind inschrijven in een van die scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode. 

Opgelet, tijdens de vrije inschrijvingsperiode gaat een vrije plaats naar de eerste leerling die ervoor inschrijft. Zijn er weinig vrije plaatsen in de school die je wil? Dan moet je snel zijn. 

Inschrijven kan enkel door fysiek aanwezig te zijn en met de juiste documenten.  

Staat je kind al op de wachtlijst van één of meer scholen? Dan blijft het op die wachtlijst(en) staan. 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldsysteem via aanmeldsysteem@edegem.be  

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op je “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor jouw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school. 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2025 voor kinderen geboren in 2022. Voor andere geboorte- en leerjaren is dat tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had. 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmeldsysteem@edegem.be . De beheerder zal je klacht voorleggen aan de Ombudsdienst Inschrijvingen. Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/commissie-inzake-leerlingenrechten  

Wat als ik geen computer of internet heb?

Alle deelnemende scholen helpen je graag na afspraak op schooldagen verder met je aanmelding, telkens tussen 8.30 uur en 16.30 uur (op woensdag tot 12.30 uur). 

Je kan ook gebruik maken van een pc op een van volgende plaatsen: 

Je kan tijdens de openingsuren ook gebruik maken van een pc op een van volgende plaatsen:  

Hoe is de Ombudsdienst Inschrijvingen samengesteld?

De Ombudsdienst Inschrijvingen bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door de deelnemende schoolbesturen, medewerkers van het lokaal bestuur Edegem; kind- en jongerenwelzijn, beleid, adjunct-directeur en vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging. Er wordt een neutrale voorzitter aangeduid. Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de betrokken directie ook deel uit van de commissie maar zonder stemrecht, ook de afgevaardigde van het schoolbestuur heeft op dat moment geen stemrecht. 

Wat zijn de taken van de Ombudsdienst Inschrijvingen tijdens de aanmeldingsperioden?

Het doel van de ombudsdienst is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties. 

Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de ombudsdienst. 

De ombudsdienst zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten). 

In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de ombudsdienst de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. 

Wat zijn de taken van de Ombudsdienst Inschrijvingen na de aanmeldingsperioden?

De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de ombudsdienst. 

De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de ombudsdienst bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren. 

Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd. 

Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de ombudsdienst deze wissel doorvoeren. 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Volgende documenten moet je meenemen bij de inschrijving: 

 • Je ticket voor inschrijving in de school 
 • Indien je dit hebt ook de kids-ID 
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft) 
 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee je aangemeld hebt, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres 
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar).  

Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmeldsysteem@edegem.be

Wat gebeurt er nadat de aanmelding is gelukt?

Een bevestiging van je aanmelding, vind je in je mailbox. 

De bevestiging is een louter een bewijs dat je aangemeld bent, nog geen ticket waarmee je kan inschrijven bij een school. 

Kijk de gegevens van je aanmelding nog eens goed na. Heb je onjuiste gegevens verstrekt, dan kan je aanmelding immers worden geschrapt. 

Maakte je een fout of wil je nog iets wijzigen? Laat het weten door te reageren op het mailbericht dat je ontvangt. 

Heb je geen e-mail ontvangen? Check dan zeker de SPAM-box van je mailbox. Als je het bericht ook daar niet kan vinden, stuur dan een e-mail naar aanmeldsysteem@edegem.be

Moet je ook aanmelden voor het secundair onderwijs?

Je moet ook digitaal aanmelden voor het eerste jaar A en B van de secundaire scholen in Edegem, Mortsel, Boechout, Borsbeek, Duffel en Lier. Dat doe je met een ander systeem: meldjeaan.antwerpen.be  .  

De aanmelding start op maandag 25 maart (vanaf 9.30 uur) en loopt tot vrijdag 19 april (17 uur). 

Hoe worden jouw gegevens verwerkt?

De gegevens die via deze toepassing worden verzameld, worden enkel gebruikt voor het aanmelden en inschrijven van jouw kind in de school van jouw keuze. 

Lees de volledige privacyverklaring via https://www.edegem.be/privacy 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.