Naar inhoud

wonen

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Waar vind ik informatie over de Vlaamse Wooncode?


  http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12473
 • top

  Bestaat er een heffing op leegstaande bedrijven?

  Ja, er is zowel een Vlaamse als gemeentelijke heffing op leegstaande bedrijven.

  De Vlaamse heffing wordt geregeld volgens vier verschillende tarieven, afhankelijk van het kadastraal inkomen met een minimum van 3700 euro.

  De tarieven van de gemeentelijke heffing vind je in het belastingsreglement ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Klik hier voor het overzicht van de beleidsdocumenten.

 • top

  Hoe wordt een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring opgestart?

  De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring kan worden gestart op eigen initiatief van de burgemeester. Nochtans kan deze procedure eveneens worden ingezet via een gemotiveerd verzoekschrift aan derden: het gemeentebestuur, de voorzitter van de OCMW-raad, de gewestelijke ambtenaar, de sociale woonorganisaties, de gezondheidsinspecteur van het ambtsgebied waar de woning is gelegen en iedereen die blijk geeft van een of ander belang.
  Als het verzoek geen motieven bevat of manifest ongegrond is, wijst de burgemeester het onmiddelijk af, zonder de gewestelijk ambtenaar advies te vragen. 
  Klik hier voor de pagina over onbewoonbaarverklaring.

 • top

  Krijgen Edegemnaars voorrang bij nieuwe woonprojecten?

  Afhankelijk van afspraken tussen bestuur en eigenaar wordt er een voorrangsregeling voor Edegemnaars uitgewerkt.
  Bij het project van Condominium Vastgoed op de hoek van de Drie Eikenstraat en de Joe Englishlaan konden Edegemnaars een maand vroeger inschrijven. Dit is echter tot nu toe het enige project geweest met een voorrangsregeling voor Edegemnaars.

  Commerciële informatie: http://www.condominium-vastgoed.be/

 • top

  waar kan ik een goedkope lening krijgen voor energiebesparende maatregelen?

  http://dienstverlening.igean.be/energielening/3587/default.aspx?id=1379
 • top

  Waar krijg ik informatie over sociale huur- of koopwoningen? Hoe schrijf ik mij in? Zijn er serviceflats in Edegem?

  Meer info over sociale huur- en koopwoningen: www.deidealewoning.be

 • top

  Wanneer is een woning onbewoonbaar? Wat zijn de gevolgen?

  Volgens de Vlaamse Wooncode is een woning onbewoonbaar indien ze gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De onbewoonbaarheid wordt onafhankelijk van de ongeschiktheid beoordeeld.
  In tegenstelling tot de onbewoonbare woning, kan in een woning die ongeschikt werd verklaard, nog wel worden gewoond.
  Het veiligheids- of gezondheidsrisico moet in een verslag worden beschreven.

  Bewoning van een onbewoonbaar verklaarde woning is niet toegestaan. De eigenaar moet een Vlaamse en gemeentelijke heffing op ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring te betalen.
  De bewoner krijgt onder zeer strikte voorwaarden voorrang op de wachtlijst voor sociale wonen. Onder voorwaarden heeft de bewoner ook recht op het verkrijgen van een huursubsidie bij herhuisvesting,

  • Klik hier voor meer informatie over de Vlaamse heffing.
  • Voor de tarieven van de gemeentelijke heffing, raadpleeg het belastingsregelement op onbewoonbaar, ongezond of bouwvallig verklaarde woningen. Klik hier om naar de overzichtspagina met beleidsdocumenten te gaan.
 • top

  Wanneer is een woning ongeschikt? Wat zijn de gevolgen?

  Volgens de Vlaamse Wooncode is een woning ongeschikt als ze niet beantwoordt aan bepaalde minimum vereisten op gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Bewoning van een ongeschikt verklaarde woning is mogelijk.

  De eigenaar wordt belastingsplichtig en moet bij elke verjaardag van de inventarisatie een heffing betalen. Bewoning van een ongeschikt verklaarde woning is echter wel mogelijk.
  Raadpleeg de tarieven in het belastingsreglement op onbewoonbaar, ongezond of bouwvallig verklaarde gebouwen. Klik hier om naar de overzichtspagina met beleidsdocumenten te gaan.

   

 • top

  Wat is een conformiteitsattest? Is het verplicht?

  Officieel document waaruit blijkt dat woning voldoet aan opgelegde gewestelijke woonnormen.
  Verhuurders kunnen een conformiteitsattest aanvragen door middel van het formulier dat je hieronder kunt downloaden.

  Een conformiteitsattest bij verhuur van woningen of kamers is in Edegem verplicht.

 • top

  Wat is een leegstandsheffing? Hoeveel bedraagt deze?

  De leegstandsheffing is een gemeentelijke aangelegenheid van toepassing op woningen die minstens een jaar opgenomen zijn in het leegstandsregister.
  Vrijstelling of schorsing zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

  Klik hier om naar de pagina over huisvesting te gaan.

  Ben je eigenaar van een leegstaande woning, verhuur je woning dan eventueel via een sociaal verhuurkantoor.

  De leegstandsheffing bedraagt het eerste jaar na opname 1 500 euro voor een eengezinswoning, 2 500 voor een gebouw, 250 euro voor een studentenkamer en 750 euro per woongelegenheid in elk ander gebouw anders dan zoals voorgaand omschreven.

  Vrijstelling of schorsing zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Ben je eigenaar van een leegstaande woning, verhuur je woning dan eventueel via een sociaal verhuurkantoor.

  Zie ook belastingreglement op leegstaande gebouwen: http://www.edegem.be/thema.aspx?id=2009

 • top

  Wat is een sociale huisvestingsmaatschappij? Welke is actief in Edegem?

  De sociale huisvestingsmaatschappij bouwt sociale huurwoningen of biedt ze te koop aan. Ze verhuren de sociale huurwoningen met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen.

  In Edegem is enkel 'De Ideale Woning' actief. Zie: http://www.deidealewoning.be/ of http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1851 

 • top

  Wat is het leegstandsreglement?

  Het leegstandsreglement bepaalt welke panden in aanmerking komen voor vermoeden van leegstand en opname in het leegstandsregister. Ben je eigenaar van een leegstaande woning, verhuur je woning dan eventueel via een sociaal verhuurkantoor.

  Meer info vind je op de pagina over huisvesting. De link vind je hieronder:

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=2460
 • top

  Wat te doen bij klachten in verband met de kwaliteit van mijn (huur-)woning?

  Breng de eigenaar of verhuurder op een constructieve wijze op de hoogte van uw bezorgdheden. Praten werkt. Heeft deze er geen oren naar, neem dan contact op met de huisvestingsambtenaar van het  gemeentebestuur. Hij kan in het kader van de Vlaamse wooncode een vooronderzoek doen naar de kwaliteit van de woning. Als er voldoende aanleiding is voor een verdere procedure, kan een expert van Wonen Vlaanderen ingeschakeld. Deze kan een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring opstarten.

  Als de klacht echter niet gaat over woningkwaliteit, kun je terecht bij de Huurdersbond, Langstraat 102,  2140 Borgerhout. tel: 03 272 27 42, e-mail: Antwerpen.huurdersbond@antwerpen.be.
  Bij de huisvestingsambtenaar kun je een formulier krijgen voor een gratis doorverwijzing voor een kosteloos advies.

 • top

  Bestaat een vorm van Begeleid Wonen in Edegem?

  http://www.edegem.be/GidsenDetail.aspx?id=107
 • top

  Heb ik als verhuurder het recht om mijn verhuurde eigendom te betreden?

  Je hebt enkel toegang wanneer dit via het huurcontract specifiek werd geregeld. Indien er een dringende noodzaak bestaat met gevolgen voor de veiligheid en/of gezondheid kan de burgemeester een toegangsbevel uitvaardigen.

  Indien geen van voorgaande mogelijkheden toepasbaar zijn, kan je je voor een oplossing best wenden tot het vredegerecht:

  Vredegerecht Kanton Kontich
  Mechelsesteenweg 83, 2550 Kontich
  http://www.juridat.be/vredegerecht
 • top

  Hoeveel sociale woongelegenheden in Edegem legt het decreet grond- en pandenbeleid op?

  Volgens het decreet grond- en pandenbeleid moet elke gemeente in Vlaanderen voorzien in een bepaald aantal sociale woningen tegen 2020. Voor Edegem betekent dit het realiseren van 90 sociale koopwoningen, 152 sociale huurwoningen en 1 sociale kavel.
 • top

  Ik heb een huurgeschil. Waar kan ik terecht? Moet ik huurgeld blijven betalen?

  Breng uw huurder of verhuurder op een constructieve wijze op de hoogte van uw bezorgdheden. Praten werkt.

  Heeft deze er geen oren naar, neem dan contact op met het gemeentehuis. Onze huisvestingsambtenaar kan je adviseren. Neemt contact op met het gemeentehuis.

  Als huurder bent u overigens contractueel verplicht huurgeld te blijven betalen. Je hebt wel de mogelijkheid een deel of het totale bedrag met terugvorderende kracht te recupereren via de vrederechter.

  Vredegerecht Kanton Kontich
  Mechelsesteenweg 83, 2550 Kontich
  http://www.juridat.be/vredegerecht
 • top

  Ik kan als huurder mijn huurprijs niet langer betalen. Waar kan ik terecht?

  Indien de huurprijs te hoog wordt, neem contact op met het OCMW Edegem, zij kunnen een financieel plan uitwerken.
  Terlindenlaan 1, 2650 Edegem
  03/450 84 07
  http://ocmw.edegem.be/

  Onder bepaalde voorwaarden, kan je je laten registreren op de wachtlijst voor een sociale woning van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, 03 320 29 70, http://www.deidealewoning.be
 • top

  Ik voel me als potentiële huurder gediscrimineerd, wat kan ik doen?

  Als u zich gediscrimineerd voelt op de woonmarkt, kan u dit melden bij het meldpunt discriminatie te Antwerpen.
  Sint-Jacobsmarkt 7
  0900 94 84 3
  meldpunt.discriminatie@stad.antwerpen.be
 • top

  Ik wil bouwen/ben op zoek naar bouwgrond. Heeft de gemeente een overzicht van de beschikbare bouwgronden/toekomstige verkavelingen?

  Het gemeentebestuur beschikt niet over een lijst van private bouwgronden. Een overzicht van de nieuwe verkavelingen die in Edegem gepland zijn, vind je op deze pagina: http://www.edegem.be/productgroep.aspx?pg=2117&id=1674.

  Op vraag kunnen onze diensten wel via de kadastrale gegevens opzoekingen doen over de eigendomsstatus van een bepaald perceel. Deze gegevens lopen wel 1 jaar achter. Tegen betaling kan je de recentste gegevens van een bepaald perceel opvragen bij de FOD Financiën 'Kadaster', Italielei 4 te Antwerpen.
 • top

  Kan ik een premie krijgen voor de installatie van een traplift

   

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1836
 • top

  Kan ik een premie krijgen voor het aanpassen van mijn woning aan mijn ouderdom?

   

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1836
 • top

  waar kan ik een verzekering krijgen voor gewaarborgd wonen?

   

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1836
 • top

  Waar vind ik informatie over het decreet grond- en pandenbeleid?

  Het decreet grond- en pandenbeleid is een beleidsdocument dat betrekking heeft op het activeren van gronden en panden.

  Zie voor meer informatie: http://www.rwo.be/Portals/100/PDF/Publicaties/decreet-grond-en-pandenbeleid.pdf
 • top

  Waar vind ik informatie over het Kamerdecreet?

  Het Kamerdecreet is een beleidsdocument dat betrekking heeft op de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het wonen in kamers.

  Zie voor meer informatie: http://www.khk.be/khk04/stuvo/pdf/opKot/kamerdecreet.pdf
 • top

  Wanneer spreekt men van leegstand?

  Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw. Het geldt ook voor handelspanden met daarboven appartementen. Leegstand is nefast voor de waarde van het pand en de kwaliteit van de leefomgeving. Ben je eigenaar van een leegstaande woning, verhuur je woning dan eventueel via een sociaal verhuurkantoor.
 • top

  Wat doe ik wanneer ik een leegstaande woning opmerk?

  Neem contact op met het gemeentehuis. Onze huisvestingsambtenaar zal een dossier opstarten.
 • top

  Wat gebeurt er met een woning die leegstaat?

  Een leegstaande woning wordt opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Een jaar na opname is een leegstandsheffing mogelijk.

  Wanneer geen maatregelen worden genomen om de woning opnieuw te laten bewonen, kan deze woning ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard.

  Ben je eigenaar van een leegstaande woning, verhuur je woning dan eventueel via een sociaal verhuurkantoor.
 • top

  Wat is een huursubsidie?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3810
 • top

  Wat is een sociaal verhuurkantoor?

  Een sociaal verhuurkantoor is een vereniging opgericht door verschillende OCMW's. Het huurt woningen op de privémarkt en verhuurt deze verder aan mensen met een laag inkomen. Het sociaal verhuurkantoor werkt volgens de regels die door de Vlaamse overheid werden vastgelegd in het Kaderbesluit sociale huur.

  In Edegem is het SVK Woonweb actief. Zie: http://www.svkwoonweb.be/ 

  EEn afspraak maak je bij de sociale dienst van het OCMW Edegem. Zie http://www.edegem.be/product.aspx?id=3975
 • top

  Wat is het leegstandsregister? Hoe wordt een pand geschrapt uit het leegstandsregister?

  Het leegstandsregister is een register van leegstaande gebouwen en woningen dat door elke gemeente wordt bijgehouden.

  Een woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat:

  • de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is
  • het gebouw meer dan de helft wordt gebruikt voor de functie waarvoor het bestemd is
  • de woning wordt afgebroken met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

  zie ook: http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=13000

 • top

  Wat is overbewoning?

  Een overbewoonde woning is een woning waar de bezettingsnorm in die mate overschreden wordt dat het aantal bewoners een veiligheids- en/of gezondheidsrisico vormt.
  Voor meer informatie of melding van overbewoning, kan u contact opnemen met het gemeentehuis. Onze huisvestingsambtenaar kan u verder informeren of een dossier opstarten.
 • top

  welke premies kan ik krijgen in vlaanderen?

  • premies van Eandis voor energiebesparingen (afhankelijk van de maatregel)
   • dakisolatie
   • muurisolatie
   • vloerisolatie
   • hoog rendementsbeglazing
   • warmtepomp
   • zonneboiler
  • Belastingsvermindering voor energiebesparing (40% van de uitgaven)
   • vervanging van stookketel
   • geothermische warmtepomp
   • HR beglazing
   • dakisolatie
   • thermostaatkranen
   • energieaudit
   • zonneboiler
   • PV-cellen
  • Vlaamse verbeteringspremie (onder bepaalde voorwaarden)
  • Vlaamse renovatiepremie (onder bepaalde voorwaarden)
  • individuele toelage voor aanpassing van woning voor ouderen van Provincie Antwerpen (onder bepaalde voorwaarden)
  • premies gemeente Edegem
   • groendak
   • regenwaterinstallatie
   • zonneboiler
   • infiltratievoorzieningen
   • zwaluwnesten
 • top

  welke premies kan ik krijgen voor een nieuwbouwwoning?

   

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1836
 • top

  Welke woonprojecten zijn er allemaal?

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=2220
 • top

  zijn er goedkope leningen voor de aankoop van mijn woning?

  ? via ARRO, sociale bouw- en kredietmaatschappij:
  - sociale hypothecaire lening voor bouwen, kopen en renoveren van een woning, Inkomensgrenzen, leeftijdgrens en eigendom.
  ? Vlaams woningfonds: voor gezinnen met min 1 kind en begrensd inkomen voor aankoop, bouwen of renoveren van woning.
  ? andere erkende sociale kredietinstellingen
  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1836