Naar inhoud

administratie

Kies een vraag uit de lijst

 • top

  Bij wie kan ik terecht na een ongeval?

  Een ongeval of schade dat werd veroorzaakt door gemeentevoertuigen of wegenis of door wegenwerkenwerken, geef je aan bij de gemeentelijke financiële dienst. Ook wanneer je schade hebt veroorzaakt aan gemeentelijk patrimonium, geef je dit hier aan.

  Schoolongevallen van basisschool Andreas Vesalius, IBO De Speelclub, de muziekschool en kunstacademie worden ook door de financiële dienst behandeld.

 • top

  Het gemeentehuis is niet open in de namiddag. Kan ik voor bepaalde dienstverleningen op afspraak terecht?

  Vanaf 1 juni 2016 werken wij voor alle dienstverlening rond ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting uitsluitend op afspraak.Zo kan de dossierbeheerder je dossier vooraf inkijken en voorbereiden. De experten milieu en de huisvestingsambtenaar reserveren voor jou bepaalde blokken in hun agenda. Zo heb je voldoende tijd om je vraag te bespreken. Klik door om online een afspraak te maken. 

  Voor alle andere dienstverlening aan de loketten kan u niet op afspraak terecht. Onze collega’s helpen je graag verder tijdens de openingsuren.

   

   

   

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=4469
 • top

  Hoe dien ik een vraag in voor het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad?

  Iedere stemgerechtigde Edegemse burger heeft het recht verzoekschriften, voorstellen of vragen schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
  De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

  Verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht.

  Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten of een loutere vraag om informatie. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk blijken.


  Het verzoek wordt minstens 14 dagen vóór de vergadering ingediend via het formulier ‘verzoekschriften van de burger’ dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt.

  Dit formulier is beschikbaar via de website of kan afgehaald worden aan het onthaal van het gemeentehuis of bibliotheek.  Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft en dient via post of e-mail aan secretariaat@edegem.be of aan het onthaal van het gemeentehuis bezorgd te worden.

  Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk. De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden tijdens het vragenhalfuurtje op de gemeenteraad.

  De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuurtje of een gemeenteraadscommissie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.


  Het college van burgemeester en schepenen antwoord, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift. 

  Een voorstel of vraag wordt effectief behandeld tijdens de gemeenteraad op voorwaarde dat:

  • Dit voorstel of deze vraag met de nodige handtekeningen ondersteund wordt (minstens 300 inwoners).
  • Het college van burgemeester en schepenen heeft nagegaan of aan de voorwaarden voldaan is.
  • De gemeenteraad vooraf uitspraak heeft gedaan over zijn bevoegdheid ten aanzien van de voorstellen en vragen (door middel van stemming) .

  De verzoekschriften, voorstellen en vragen worden behandeld tijdens het vragenhalfuurtje.Dit start na de gemeenteraad, steeds ten laatste om 21u 30 en duurt maximaal 30 minuten.  Niet behandelde vragen worden verwezen naar de eerstvolgende gemeenteraad. 

 • top

  Hoe en bij wie kan een beslissing van het bestuur (in het kader van openbaarheid van bestuur) opgevraagd worden?

  Moet de gemeente bestuursdocumenten openbaar maken?
  De gemeente is verplicht om  bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • inzage te geven (gratis)
  • er uitleg over te geven (gratis)
  • er een afschrift van te geven (eventueel tegen betaling).

  Uiteraard is het recht op inzage niet onbeperkt en gelden een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld om het recht op privacy van burgers en het recht op bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven veilig te stellen. Ook documenten die nog niet volledig af zijn kunnen niet opgevraagd worden.

  Wat zijn bestuursdocumenten?

  Dit zijn alle stukken die de overheid in zijn bezit heeft. Dit wordt in een zeer ruime zin geïnterpreteerd.

  De gemeente is echter niet verplicht om de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld niet geëist worden dat een overheidsdienst bijkomende uitleg opschrijft of een samenvatting van een omvangrijk dossier maakt.

  Bestuursdocumenten mogen niet voor commerciële doeleinden gebruik worden. Wanneer de opgevraagde bestuursdocumenten worden hergebruikt, moet u hiervoor aan de gemeente toelating vragen.

  Hoe stel je je vraag?
  Je kan je vraag schriftelijk of via e-mail (secretariaat@edegem.be) mits opgave van naam en postadres aan ons stellen met de uitdrukkelijke vermelding dat jouw vraag kadert binnen openbaarheid van bestuur.

  Er is voortaan nog slechts één termijn waarbinnen beslist en uitgevoerd moet worden : die bedraagt voortaan 20 kalenderdagen. Die termijn van 20 dagen is verlengbaar tot 40 dagen, mits motivering.

  Elke vraag in het kader van openbaarheid van bestuur wordt in een register bijgehouden.

  Verder informatie kan u steeds vinden via https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
   

 • top

  Hoe kan ik solliciteren voor vakantiewerk bij het gemeentebestuur?

  Wanneer we jobstudenten zoeken, kondigen we dat ook via de nieuwsberichten op www.edegem.be. Vul het bijgevoegde sollicitatieformulier in en bezorg het aan het gemeentebestuur. Wanneer je in aanmerking kom, ontvang je van ons een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

 • top

  Hoe solliciteer (spontaan) ik bij het gemeentebestuur? Wat gebeurt er dan met mijn kandidatuur?

  http://www.edegem.be/Thema.aspx?ID=2253
 • top

  Hoe verloopt een aangifte van overlijden?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5155
 • top

  Hoe wordt de begraving / bijzetting op de begraafplaats van Edegem geregeld?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5273
 • top

  Ik ben mijn rijbewijs verloren of het is gesloten of beschadigd/onleesbaar of de foto is niet meer gelijkend. Wat nu?

  Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs, doet u altijd eerst aangifte bij de politie.
  Daarna komt u naar het gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
  Voor meer informatie categorie AM, klik hier.
  Voor meer informatie categorie A1, A2, A, klik hier.
  Voor meer informatie categorie B, klik hier.
  Voor meer informatie categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, klik hier.

 • top

  Ik geniet van een sociaal tarief op mijn kabelabonnement. Hoe vraag ik de gemeentelijke toelage aan?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5133
 • top

  Ik heb / start een taxibedrijf. Waar kan ik terecht voor een vergunning voor verhuurdiensten van voertuigen met bestuurder (VVB-vergunning)?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=2458
 • top

  Ik heb een vraag over de riolering op mijn perceel (rioolaansluitingen, ligging riolen, staat riolering, verplichting septische put, verplichting afkoppeling, …). Waar kan ik terecht?

  Rioolbeheerder Rio-Link is bevoegd in onze gemeente. Je kan er terecht met al je vragen over de riolering op perceelsniveau. Algemeen nummer: 078 35 35 09. Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.00 uur

  Zie ook: http://www.rio-link.be/nl/259/content/281/contact.html

 • top

  Ik heb iets te melden, waar kan ik terecht?

  Heb je een bekommernis, suggestie, idee of klacht?

  Meld het ons bij voorkeur via het meldingsformulier op ons digitaal loket: klik hier om naar het meldingsformulier te gaan.

  Je kan dit ook doen via de volgende kanalen:

 • top

  Ik neem de verzorging en opvoeding van mijn zwaar gehandicapt kind thuis op. Heb ik recht op een gemeentelijke toelage?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5134
 • top

  Ik reis naar het buitenland. Heb ik een reispas nodig?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5125
 • top

  Ik start met een deeltijdse baan. Hoe verloopt de administratie bij het gemeentebestuur om een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering van de RVA te blijven ontvangen?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5131
 • top

  Ik vier een gouden /zilveren / diamanten / … huwelijksjubileum. We vieren een honderdjarige. Wordt ik gevierd door het gemeentebestuur? Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3745
 • top

  Ik wil een nieuwe riool- of drinkwateraansluiting. Waar vraag ik dit aan?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3808
 • top

  Ik zoek de contactgegevens van de dienst btw-controle.

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3532
 • top

  Ik zoek het telefoonnummer van de dienst personenbelasting

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=4348
 • top

  Is een septische put verplicht?

  In Edegem is een septische put inderdaad verplicht. Meer informatie: Aquafoon: 078 35 35 09. Openingstijden: maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

  Contactformulier: http://aww.water-link.be/contact

 • top

  Is het nodig om jodiumtabletten in huis te hebben? Valt Edegem binnen de perimeter als er een kernramp gebeurt?

  Nee, Edegem ligt niet binnen de perimeter van de kerncentrale van Doel. Je hoeft dus geen jodiumtabletten in huis te halen. Je kan de risicozone opzoeken op http://www.nucleairrisico.be/

 • top

  Kan ik een afspraak met de burgemeester of met een schepen maken?

  Ja, op de overzichtspagina vind je de contactgegevens om een afspraak te maken.
  Klik hier om hun contactpagina te raadplegen.

 • top

  Moet ik mijn peuter tegen polio laten ineten? Welke administratie dien ik in orde te brengen?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5135
 • top

  Ons kindje is geboren/Wij hebben een kindje geadopteerd. Geeft het gemeentebestuur een premie?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5173
 • top

  Waar is het politiekantoor gevestigd? Hoe kan ik hen bereiken?

  http://www.edegem.be/Dienst.aspx?ID=1672
 • top

  Waar is het postkantoor van Edegem? Kan ik het postkantoor rechtstreeks bereiken?

  http://www.edegem.be/dienst.aspx?id=2209
 • top

  Waar kan ik terecht met vragen over de opvoeding van mijn kind?

  In februari start de pluralistische onafhankelijke hulporganisatie CAW De Terp met een 'opvoedingswinkel' in Mortsel (Meerminne 2). Ook in Edegem komt een opvoedingsantenne of afdeling van deze winkel.

  Edegemse gezinnen met kinderen tussen 3 en 18 jaar kunnen hier terecht met gewone opvoedingsvragen maar ook wanneer er opvoedingsspanningen in het gezin worden ervaren.

  De opvoedingsondersteuning is gratis maar per gezin worden er maximaal vier tot vijf sessies gehouden, waarna kan worden doorverwezen voor verdere professionele ondersteuning.

  Waar?
  Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16.

  Wanneer?
  Enkel op afspraak op maandag tussen 16 en 18 uur (vanaf februari 2013).

 • top

  Wat moet ik doen met wapens uit een erfenis?

  Tot drie maanden na overlijden kan je het wapen doorverkopen aan iemand met een wapenvergunning. Zal je het wapen houden, dan dien je binnen de twee maanden na overlijden bij de politie een document te laten invullen dat je het recht heeft het wapen zonder munitie te houden. De kostprijs is eenmalig 85 euro.

 • top

  Wat moet ik doen om een garageverkoop te organiseren?

  Vind je garageverkoop plaats op privéterrein, dan moet je dit schriftelijk melden. De gemeenschapswacht wordt op de hoogte gebracht dat je dit officiëel hebt gemeld.

  Wil je gebruik maken van het openbaar domein? Dan moet je dit schriftelijk aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen beslist of je hiervoor toelating krijgt. Dien je aanvraag in uiterlijk vier weken voor de geplande datum van de garageverkoop.

  Richt je schriftelijke (brief, e-mail of fax) aanvraag aan het gemeentebestuur, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, of via e-mail aan gemeentebestuur@edegem.be.

 • top

  Een kennis uit het buitenland wil tijdelijk naar België komen maar beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen. Kan ik hem/haar ten laste nemen?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5161
 • top

  Hoe kan ik een token aanvragen?

  Een token is een alternatief voor de elektronische identiteitskaart waarmee je toegang kan krijgen tot de online diensten van enkele Belgische overheidsadministraties . Aanvraag kan via http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_zich_inschrijven.jsp. Je kan uiteraard ook je elektronische identiteitskaart gebruiken. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig.
 • top

  Hoe kan ik uitdrukkelijk toestemming geven voor of verzet aantekenen tegen de donatie van mijn organen bij overlijden?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5132
 • top

  Hoe laat ik vastleggen dat een arts euthanasie pleegt wanneer ik zelf wilsonbekwaam ben?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5136
 • top

  Hoe laat ik vastleggen hoe de uitvaartplechtigheid en de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) dient te verlopen wanneer ik overlijd?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5098
 • top

  Hoe moet ik mijn E-id kaartlezer installeren?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=1782
 • top

  Hoe word ik abonnee op de documenten van de gemeenteraad?

  Iedereen kan zich abonneren op de overzichtslijst van de gemeenteraad.  Deze lijst is een beknopte weergave van de (openbare) agendapunten en de inhoud ervan.
  Je kan de overzichtslijst per post of (bij voorkeur) per e-mail ontvangen. Van kandidaat abonnees moeten de naam en de volledige contactgegevens genoteerd worden.
  alle agenda's, overzichtslijsten en notulen zijn ook terug te vinden op de website.  klik hier voor meer informatie.

 • top

  Hoeveel bedraagt de gemeentebelasting?

  De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt 7%.

  Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen, klik hier.

  http://www.edegem.be/Dienst.aspx?ID=1656
 • top

  Ik / mijn dienst wil de echtheid van een handtekening bevestigd zien. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5122
 • top

  Ik ben geslaagd in de theoretische en praktische proef voor het besturen van een vrachtwagen en/of bus. Hoe verloopt de aanvraag van mijn rijbewijs?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5149
 • top

  Ik ben geslaagd in de theoretische en praktische proef voor het besturen van mijn voertuig. Hoe verloopt de aanvraag van mijn rijbewijs?

  Voor meer informatie categorie AM, klik hier.
  Voor meer informatie categorie A1, A2, A, klik hier.
  Voor meer informatie categorie B, klik hier.

 • top

  Ik ben niet-Belg en verblijf voor langere tijd in Edegem. Krijg ik een identiteitskaart/vreemdelingenkaart/verblijfsvergunning?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5140
 • top

  Ik ben op zoek naar informatie over iemand die in Edegem woont of gewoond heeft. Kan ik die zijn/haar adres laten opzoeken bij het gemeentebestuur?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5130
 • top

  Ik ben vreemdeling en verhuis naar het buitenland: hoe geef ik mijn adreswijziging door?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5114
 • top

  Ik ben vreemdeling, maar heb geen elektronische vreemdelingenkaart. Hoe kan ik gebruik maken van online overheidsdiensten?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5159
 • top

  Ik en mijn partner willen wettelijk samenwonen of deze beëindigen. Hoe wordt dit geregistreerd?

  Verklaring wettelijk samenwonen, klik hier.
  Beëindigen wettelijk samenwonen, klik hier.

 • top

  Ik en/of mijn partner willen onze verklaring van wettelijk samenwonen beëindigen. Hoe doen we dit?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5272
 • top

  Ik ga binnenkort op pensioen. Wanneer moet ik de aanvraag doen? Wat moet ik meebrengen? En hoeveel pensioen zal ik krijgen?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5142
 • top

  Ik heb een afschrift nodig van mijn geboorteakte/huwelijksakte/een overlijdensakte. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5137
 • top

  Ik heb een attest van gezinssamenstelling / bewijs van woonst / bewijs van leven / bewijs van nationaliteit nodig. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5127
 • top

  Ik heb een bewijs nodig dat ik heb voldaan aan mijn legerdienst. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5129
 • top

  Ik heb een kopie van een document nodig die gelijk is aan het origineel. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5121
 • top

  Ik heb een uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed zedelijk gedrag) nodig. Waar kan ik terecht?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5128
 • top

  Ik heb geen verblijfplaats in België. Mag/moet ik mij inschrijven op het adres van een andere persoon?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5115
 • top

  Ik kom als buitenlands werknemer in België werken. Heb ik een arbeidskaart nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5158
 • top

  Ik kom naar België als gelegenheidswerknemer en ben dus niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Welke administratieve verplichtingen zijn nodig vooraleer ik kan beginnen werken?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5160
 • top

  Ik merkte op dat een graf op het kerkhof beschadigd is door plantengroei of vandalisme. Waar kan ik terecht met mijn melding?

  Een beschadiging van een graf kan gemeld worden:
  • telefonisch 03 289 26 50
  • via mail: balie.burgerzaken@edegem.be
  • schriftelijk
  • aan ons onthaal
  Gelieve duidelijk naam overledene van het graf door te geven.

  Onze dienst uitvoering zal de situatie bekijken en indien mogelijk herstellen. Indien het gaat om vandalisme wordt een verzekeringsdossier opgemaakt.
 • top

  Ik verhuis (binnen België). Hoe geef ik mijn adreswijziging door?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5112
 • top

  Ik verhuis naar het buitenland: hoe geef ik mijn adreswijziging door?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5113
 • top

  Ik verhuis vanuit het buitenland naar Edegem. Hoe meldt ik mijn adreswijziging?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5139
 • top

  Ik verhuis. Hoe laat ik het adres van mijn motorvoertuig aanpassen?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5116
 • top

  Ik wil deelnemen aan de rituele slachting. Waar kan ik terecht?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3703
 • top

  Ik wil een bromfiets klasse A of B of een motorfiets leren besturen. Heb ik een voorlopig rijbewijs nodig vooraleer ik mijn praktijkexamen afleg?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5146
 • top

  Ik wil een voertuig besturen in het buitenland. Kan dat met mijn Belgisch rijbewijs of heb ik een internationaal rijbewijs nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5151
 • top

  Ik wil een voertuig categorie B leren besturen. Heb ik een voorlopig rijbewijs nodig vooraleer ik mijn praktijkexamen afleg?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5147
 • top

  Ik zoek het adres van … (nutsmaatschappijen, belastingdienst, andere overheden, UZA, De Lijn, NMBS, …)

  Een aantal veelgevraagde contactgegevens hebben we hier verzameld: http://www.edegem.be/dienst.aspx?id=1724
 • top

  Ik zoek het telefoonnummer van het kantoor van de registratie (registratie huurcontract)

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3531
 • top

  Kan ik de looptijd van een concessie verlengen of beëindigen?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5157
 • top

  Kunnen we trouwen in de Sint-Antoniuskerk? En hoe regelen we dit?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3676
 • top

  Kunnen wij als niet-inwoner toch in Edegem trouwen?

  Nee, een van de partners moet in Edegem wonen.
  Indien geen van beide partners is ingeschreven in België, is het mogelijk om in Edegem te huwen indien:
  • de laatste woonplaats van één van beide partners Edegem was
  • één van de verwanten tot de tweede graad in Edegem woont
  • één van beide partners in Edegem is geboren
 • top

  Mijn beroep wijzigt. Moet ik dit melden aan het gemeentebestuur?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5141
 • top

  Mijn echtgenoot is reeds overleden. Kan ik bij mijn overlijden in het zelfde graf worden begraven of bijgezet?

   Indien uw echtgenoot in een concessie ligt, zijn dit de mogelijkheden:

  • Het betreft een begraving in volle grond: de concessie kan worden uitgebreid. 
  • Het betreft een urne of columbariumconcessie: de concessie kan worden uitgebreid.
  • Het betreft een grafkelder: enkel een bijzeztting in een urne is mogelijk.

  Indien uw echtgenoot in de gewone rij ligt, is dit niet mogelijk. Wel kan een urne of columbarium gewone rij worden omgezet naar een concessie. In dat geval is een uitbreiding van de concessie bij uw overlijden, wel mogelijk.

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5157
 • top

  Mijn kind jonger dan 12 heeft een vreemde nationaliteit en woont in Edegem. Hij/zij zal naar het buitenland reizen. Welk document heb ik nodig?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5174
 • top

  Mijn kindje is net geboren: krijgt hij/zij een identiteitsbewijs?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5126
 • top

  Mijn minderjarig kind zal binnenkort alleen naar het buitenland reizen. Hoe geef ik toestemming?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5120
 • top

  Mijn partner en ik verwachten een kindje. We zijn niet gehuwd. Hoe en wanneer laten we ons kindje erkennen (vaderschap vaststellen)?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5156
 • top

  Mijn partner en ik willen burgerlijk huwen. Hoe en wanneer moeten we dit aangeven?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5154
 • top

  Moet ik belasting betalen als eigenaar van een tweede verblijf?

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=2459
 • top

  Ons kindje is geboren. Hoe verloopt de aangifte?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5153
 • top

  Op welke (feest)dagen zijn de gemeentelijke diensten gesloten?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=4509
 • top

  Op welke uren kan ik terecht bij de gemeentelijke diensten?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=4469
 • top

  Waar is het kadaster en wat zijn de contactgegevens?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3530
 • top

  Waar kan ik terecht om inkomensgarantie voor ouderen aan te vragen?

  Je kan terecht met je aanvraag bij onze dienst publieke dienstverlening. Meer informatie: http://www.edegem.be/product.aspx?id=5142
  of http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/I/IE/IE_03.asp
 • top

  Waar krijg ik informatie over sociale tarieven (kortingen)?

  http://www.edegem.be/thema.aspx?id=1735
 • top

  Waar vind ik informatie over de kids-id?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5118
 • top

  Waar vind ik informatie over het sociaal tarief voor telefonie?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3805
 • top

  Waar vind ik informatie over mijn identiteitskaart?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5117
 • top

  Wat heb ik nodig om in het buitenland te trouwen?

  U moet contact opnemen met de buitenlandse autoriteit (consultaat of ambassade) die het huwelijk zal voltrekken om te weten welke documenten u moet voorleggen om in het buitenland te kunnen trouwen. http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/huwelijk/in_het_buitenland/
 • top

  Wat is het adres van het ocmw?

 • top

  Wat is het rekeningnummer van het gemeentebestuur?

  rekeningnummer BE44 0910 1730 6445
 • top

  Wat moet ik doen om een verlengde minderjarigheid aan te vragen?

  Informeer je bij een advocaat of bij het vredegerecht Kontich, Mechelsesteenweg 83, tel: 03 457 05 11.
 • top

  Wat moet ik doen om mijn (voor)naam te laten wijzigen?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3733
 • top

  Wat moet ik doen om mijn buitenlandse akte in België te laten registreren?

  Als een inwoner van Edegem met Belgische nationaliteit kan je een buitenlandse akte (bv huwelijksakte, geboorteakte) overschrijven in onze registers.  Daarvoor moet je de oorspronkelijke akte (met eventuele legalisaties en de vertaling door een beëdigd vertaler) en een verzoekschrift tot overschrijving binnenbrengen.  Na overschrijving in onze registers kunnen wij afschriften en uittreksels van deze akte afleveren.

  In verband met legalisatie, raadpleeg: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/
 • top

  Wat zijn de kosten voor een begraafplaats in Edegem?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=3936
 • top

  Wat zijn PIN en PUK-codes? Kan ik ze wijziging?

   

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5119
 • top

  Welke instanties moeten we nog verwittigen van onze verhuis?

  http://www.edegem.be/product.aspx?id=5112
 • top

  Welke vergaderingen van de organen van de gemeente zijn openbaar voor het publiek?

  De belangrijkste organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raadscommissies en het managementteam.

  Tijdens de zittingen van de gemeenteraad en de raadscommissies is publiek toegestaan voor alle punten die in openbare zitting behandeld worden.   Agendapunten die de persoonlijke levenssfeer raken, worden in besloten zitting behandeld.  Het publiek wordt tijdens de besloten zitting verzocht de zaal te verlaten.

  De zittingen van het college van burgemeester en schepenen en het managementteam zijn niet openbaar.