Naar inhoud

Bestuur

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe bestuursploeg aan de slag voor een legislatuur van zes jaar (2019 - 2024)

Het college van burgemeester en schepenen is een volstrekte meerderheid van NV-A. Het telt zeven leden.

De gemeenteraad telt 27 zitjes verdeeld over 4 partijen:

NV-A vormt de meerderheid: 18 zetels.
Groen: 5 zetels
CD&V: 3 zetels
Open VLD: 1 zetel

Nieuw deze legislatuur is dat de gemeenteraad en de OCMW-raad een identieke samenstelling hebben. Daar zorgt het nieuwe decreet lokaal bestuur voor. In de praktijk betekent dit dat het college wekelijks vergadert op maandag. Aansluitend behandelen ze de punten van het vast bureau van het OCMW. Maandelijks op maandag vinden de gemeenteraad en de OCMW-raad plaats. De vergadering start telkens om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Wat is de taak van de verschillende besluitorganen?

College voor burgemeester en schepenen
Is het uitvoerend en beleidsvoorbereidend orgaan van de gemeente. Zij zorgen voor het dagelijks bestuur en nemen, binnen het afgesproken kader van het meerjarenplan en budget, concrete beslissingen ter voorbereiding en uitvoering van dat beleid. Aan het hoofd staat de burgemeester.

Vast bureau OCMW
Het Vast Bureau is de evenknie van het college, maar dan voor het OCMW. Het is een afzonderlijk orgaan, samengesteld met dezelfde mandatarissen als het college.

Gemeenteraad
Is bevoegd voor het algemeen gemeentelijk beleid en keurt mee het meerjarenplan en budget goed. Bovendien zijn zij bevoegd om gemeentelijke reglementen op te stellen en overeenkomsten met derden af te sluiten. De leden zijn allemaal verkozenen.

OCMW-raad
Is de tegenhanger van de gemeenteraad binnen het OCMW. Zij hebben dus ook de opdracht om het OCMW-beleid en bijhorend budget vast te stellen en de reglementen en  samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren. Sinds 1 januari 2019 hebben ze dezelfde leden, maar vergaderen ze wel afzonderlijk en nemen apart besluiten. 

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
Bestaat in Edegem uit acht leden plus een voorzitter. De voorzitter van dit orgaan wordt van rechtswege toegevoegd als extra schepen indien deze niet reeds schepen is. In Edegem zal Brigitte deze rol opnemen en als extra schepen worden toegevoegd. Het BCSD is bevoegd voor de besluitvorming rond de individuele maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het is een verplicht orgaan binnen het OCMW. Dit orgaan heeft de specifieke opdracht om de beslissingen inzake individuele hulpverlening en integratie buiten elk politiek debat te nemen. De leden van dit orgaan moeten daarom ook geen verkozen raadsleden zijn van alle fracties. 

Dienstgerelateerde onderwerpen

Praktisch

Bestuur

Aanverwante thema's