Naar inhoud

Bestuur

Een gemeentebestuur wordt bestuurd door twee organen: de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen (vb. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het schepencollege zich ondermeer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (vb. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, de verordeningen en besluiten.
De burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake de administratieve politie. Zo kan hij bij ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Klik verder in het linkermenu voor de samenstelling van gemeenteraad en schepencollege van het gemeentebestuur en voor meer informatie over de werking van de gemeentelijke adviesraden en de bestuursorganen van het OCMW en de politiezone HEKLA.

Praktisch

Bestuur