Naar inhoud

Afval

Zolang we afval blijven produceren, blijven we ook grondstoffen en energie verspillen.
Vanuit milieuoogpunt moet het voorkomen van afval dan ook de absolute prioriteit krijgen.
Afval dat niet kan voorkomen worden, moet maximaal worden herbruikt of gerecycleerd.
Wat ook niet recycleerbaar is, komt in aanmerking voor verwerking met energierecuperatie.
Het storten van afval moet steeds de laatste optie blijven.

Deze afvalbeheershiërarchie – ook wel de ladder van Lansink genoemd – moet de rode draad vormen van het afvalbeleid.
Het afvalbeleid moet aanzetten tot duurzame productie- en consumptiewijzen waarbij stofkringlopen worden gesloten.

Het foutief aanbieden van afval kan aanleiding geven tot sancties. Raadpleeg het uniform gemeentelijk politiereglement

Overzicht: